Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

Bordi reduktues PSC

PSC-ja (plani i sigureses dhe kordinimit) eshte instrumenti me te cilin behet kontrollimi i nderhyrjes midis nje ose me shume ndermarjeve qe do te operojne ne te njejtin ambjent, duke kontribuare ne perfundimin e te njejtes oper.

Behet fjale per dokumentat qe kordinatori per projektimin ose ekzekutimin e opres , ne ngarkim te klientit , duhet te leshihen me pare se se te nisen punimet ne nje kantjer, eshte e perbere nga nje lidhje teknike me te gjitha pershkrimet , te lidhura me komplekset e opres, akte per parandalimin ose per te zvogeluare rreziqet per sigurine e shendetin e punetorve e nje sere te tabelave shpjeguese

Prandaj, objektivi është të përshkruhen fazat operative që do të kryhen në kantier, të identifikohen të gjitha fazat e mundshme kritike të procesit të ndërtimit dhe të përshkruhen të gjitha veprimet që synojnë parandalimin ose reduktimin e rreziqeve për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.

Punedhensit e ndermarjeve ekzekutuese vene ne dispozicion disa perfaqesuesve te sigureses kopja e PSC e te Pos te pakten 10 dit para nisjes se punimeve.

Klienti ose Mbikëqyrësi i Projektit dërgon KPS-në tek të gjitha kompanitë e ftuara për të paraqitur oferta për kryerjen e punimeve. Në rastin e një kontrate për punë publike, transmetim konsiderohet të jetë vënia e planit në dispozicion të të gjithë ofertuesve në tender.

Kompania fituese e punes ka te drejte te paraqese propozime per integrim ne planin e sigurise dhe koordinimit te koordinatori per ekzekutim, nese gjykon se mund te garantoje me mire sigurine ne kantierin bazuar ne pervojen e saj.

Ne asnje rast asnje shtese nuk mund te justifikoje ndryshime ose rregullime te çmimeve te rena dakord

Përpara fillimit të punimeve, kompania kontraktore ua përcjell planin kompanive kontraktore dhe të vetëpunësuarve.

ALL PSC

ALL PSC jone shkon per te zgjidhur nje problem te zakonshem ne kantjer: te gjitha dokumentet e nevojshme te perditesuara vihen ne dispozicion ne kohe reale.

Ne fakt, eshte nje PSC i shoqeruar nga nje QR KODE qe lejon te autorizuarit (Klienti, Menaxherin i Puneve, CSE dhe kushdo tjeter i treguar) te shikojne te gjithe dokumentacionin e Kontraktorit dhe nenkontraktoreve – duke perfshire raportet e inspektimit. Keto mund te shihen kudo dhe ne çdo kohe. Këto mund të shihen kudo dhe në çdo kohë.

Ky sherbim eshte nje garanci monitorimi, koordinimi dhe aksesi ne dokumentet e te gjithë personave pergjegjes.

Eshte nje sherbim qe eshte ne dispozicion edhe per profesionistet e sektorit.

Nje pjese integrale e punes sone eshte mbeshtetja e bizneseve gjate hartimit te ketyre dokumenteve.

NA KONTAKTONI PËR KËSHILLA

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

SANKSIONET

Punedhensi mund te kete pasoja me sanksionet kryesore (D.Lgs 81/’08)
Te gjitha perfitimet jane per tu ritur per 9,60 % ne lidhe me ate qe parashikon ligji 99/2013.

Mungesa e bordit redaktues i PSC ne ngarkim te CSP: nga 3 n3e 6 muaj ose gjobe nga 2500 ne 6.400€
Mospergatitja e dosjes me karakteristikat e vepres: nga 3 ne 6 muaj ose gjobe nga 2.500 ne 6.400€.

NA KONTAKTONI