Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

Çdo vend ku kryhen punime ndertimore ose inxhinierike quhet kantier.

Titulli IV permban masat per mbrojtjen e shendetit dhe sigurise se punetoreve ne kantieret e perkohshme ose te levizshme. Lenda e punimeve ndertimore ose inxhinierike eshte si me poshte:

 • punimet e ndertimit,
 • mirëmbajtje,
 • riparimi,
 • prishje,
 • magazinimi,
 • rehabilitimi;
 • rinovim ose pajisje,
 • transformim,
 • rinovim ose çmontim;
 • punimet e punimeve fikse, te perhershme ose te perkohshme, ne murature, ne beton te armuar, metal, dru ose materiale te tjera; duke perfshire pjeset strukturore te linjave te energjise dhe pjeset strukturore te sistemeve elektrike
 • punime rrugore, hekurudhore, hidraulike, detare, hidrocentrale;
 • bonifikimin e tokes, pylltarine dhe punimet tokesore;
 • germimet dhe montimi dhe çmontimi i elementeve te parafabrikuara te perdorura per ndertimin e ndertesave ose punimeve te inxhinierise civile

kurse dhe shërbime

ULTIME NEWS

NA KONTAKTONI