MJEKESIA E PUNES

MJEKESIA E PUNES

Mjekesia e punes eshte ajo dege e mjekesise qe meret me parandalimin , e djiagnozave e me kurimin e smundjeve te shkaktuara nga aktiviteti i punes.

Cdo kompani ose punedhenes mbasi te kete bere vleresimin e rreziqeve , cdo rrezik i i prezantuare per te cilat ligji parashikon kontrollin shendetesor , duhet te nominoje nje mjek kopetent.

Servisi jone perfshin:

  • organizime vizita para-punesimit
  • vizita mjekesore perjodike
  • visite mvizita mjekesore te shkeputjes se raportit te punes
  • inspektim i vendit te punes
  • bashkepuniom ne hartimin e DVR-se.

Pergjegjesia e mjekut eshte te verifikoje gjendjen e punonjesve ne zanatin e qe zhvillon nepermjet vizitave dhe analizave e nepermjet inspektimeve perjodike ne ambjentet e punes ne fund te rifreskoje kartelat sanitarwe e te rreziqeve.

Kur punonjesit jane mbi 10 vizitat mjekesore mund te jene te organizuara ne zyren e klientit qe duhet te vere ne dispozicion n.2 dhoma per te ftuare mjekun dhe infermjeret.

Kerkoni nje oferte falas.

ULTIME NEWS

NA KONTAKTONI