HACCP

HACCP

Pikat fondamentale te sistemit HACCP jane te indetifikuara ne shtate parime , qe me pare nga se ato te perdorohen duhet te paraprihen nga 5 hapa primare Si Pra, behet fjale venia ne prektike 12 hapa kyc sipas nje skeme te mire specifikuare. Ilustrojme shkurtimisht keto hapa baze te zhvillimit te sistemit HACCP: 1)Formim i HACCP-team 2) pershkrimi i produktit 3) identifikimi i destinacionit te aplikimit 4) kriimi i diagramit te perhapjes 5) konfirmimi ne vendin e fluksit

Sistemi i HACCP eshte i bazuare ne aplikimin e 7 parimeve:

  1. Individualizmi i rreziqeve dhe analizimi i reziqeve.
  2. Individualizimi i CCPP (pikave te kontrollimit kritik)
  3. Perkufizimi i limiteve kritike
  4. Perkufizimi i aktiviteteve te monitorimit
  5. Perkufizimi i aksioneve korigjues
  6. Perkufizimi i aktiviteteve te verifikimit
  7. Menaxhimi i dokumentave

Parimi 1 idetifikimi i reziqeve te fuqishem i bashkngjitur prodhimit te ushqimeve ne te gjitha fazat e tij, nga kultivimi ose korja der ne proceset, ne prodhimin dhe shperndarjen der ne konsumim . Vleresimi i probabilitetit qe reziku te indetifikohet dhe indetifikimi i procedurave parandaluese per kontrollin e tihj. Reziqet qe presin ne sigurine e produktit mund te jene te klasifikuare ne: fizike , kimike e bjologjik

Primi 2 Identifikare pikat , procedurat dhe hapat e operimit te cilat mund te jene te kontrolluara ne fund per te eleminuare rreziqet ose per te minimizuare probabilitetin e verifikimit (pikat e kontrollit kritik). Nje faze raprezenton cdo stad te prodhimit e/o manipulimit te ushqimeve , perfshire si punen e tyre buqesore ashtu edhe lendet e para, prejen e tyre e/o prodhimin, formulimin , procesin , konservimin , transportin, shitjet dhe perdorimin nga konsumatoret.

Parimi 3 Stabilizimin e limiteve kritike qe duhet te verehen per t’u siguruare qe cdo CCP te jete nen kontroll Ne praktike , limiti kritik eshte ajo vlere qe ndan vleren e lejuare nga ajo e palejuara. Limitet kritike konkludohen nga ligji, pra prezente , nga GMP, ne sensin qe mund te rjedhin nga patronimi i nje igjene praktike te punesimit.

Parimi 4 stabilimi i nje stime te monitorimit e cila premton kontrollin e CCP-ve nepermjet nje testi , ose me vezhgime te programuara. Sistemi i monitorimit do te jete i perbere nga sondazhe , ne momente te percaktuara , nga nje parameter i percaktuare qe duhet te mbahen nga nje limit kritik stabel.

Parimi 5 Stabilimi i aksionit per t’u zbatuare kur monitorimi tregon se nje CCP e vecante nuk eshte kontrolluare. Aktet korigjues kerkojne si aksionet te “jo komformitetit “ ashtu edhe rishikimin e sisitemit per te eleminuare mundesine qe devimi i parametrave te prefiksuara mund te verifikohen perseri

Parimi 6 Stabilimi i procedurave per verifikimin qe permbajne prova shtese dhe procedura per konfirmimin qe sistemi HACCP te funksionoje ne menyre efikase.

Parimi 7 Stabilimi i nje dokumentazioni per sa i perket te gjitha procedurave te regjistrimit te pershtatshme per ktre parim dhe ne aplikimin e tyre.

Kerko nje perllogaritje per te mare Konsultimin e nevojshem per te pasuruare udhesuesin tend te autokontrollit HACCP, organizimin e formimit te HACCP ose organizimin e modelit.

.

NEWS

NA KONTAKTONI