Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

Redaksia e PIMUS

PIMUS eshte Plani i montimit, perdorimit dhe çmontimit, sa here qe montohet skela.

I takon punedhenesit te kompanise pergjegjese per montimin dhe çmontimin e skelave, detyrimi per hartimin e PIMUS-it me ane te nje personi kompetent.

Pjesa me e rendesishme qe permban PIMUS ka te beje me procedurat e montimit dhe çmontimit, te cilat duhet te pershkruhen hap pas hapi dhe varen drejtperdrejt nga zgjedhja e sistemit te mbrojtjes kolektive ose PPE qe do te perdoret.

PIMUS nuk duhet te shoqerohet gjithmone me projektin, por ka disa raste ne te cilat eshte i detyrueshem, ne permbledhje:

 • Skelat e larta mbi 20m( te matura nga vendi i mbeshtetjes ne piken me te larte te punimeve)
 • Skela te montuara jo ne perputhshmeri me skemat-tipet prezente ne librin e autorizuare nga ministris
 • skela me spiranca te pashperndara dhe/ose te bera ne perputhje me indikacionet e dhena ne diagramet standarte ose me zgjidhje me efektivitet te barabarte me ato te raportuara ne librezen e autorizimit ministror;
 • skela me mbingarkese totale ne projeksion vertikal me i larte se ai i marre ne konsiderate ne kontrollin e qendrueshmerise se skelave te raportuara ne broshuren e udhezimeve bashkangjitur librezes se autorizimit ministror;
 • skela me mbingarkesë të përgjithshme në projeksion vertikal më i lartë se ai i marrë në konsideratë në kontrollin e qëndrueshmërisë së skelës të raportuar në broshurën e udhëzimeve bashkangjitur librezës së autorizimit ministror;
 • skela me nje siperfaqe te ekspozuar ndaj veprimit te eres ndryshe nga ajo qe merret ne konsiderate kur kontrollohet qendrueshmeria e skeles (kjo zakonisht kapercehet kur skela eshte ngjitur ne çarçafe, rafte, tabela dhe/ose tabela);
 • ne rastin e perdorimit te perzier te elementeve te skelave qe nuk i perkasin nje autorizimi te vetem ministror
 • Gjate hartimit te PIMUS-it, punedhenesi duhet te siguroje perputhshmerine e PPE-ve te ndryshme te perdorura, forcen e pikave te ankorimit qe do te perdoren dhe perputhshmerine e perdorimit ne skela.
 • Meqenese rreziku i renies nga lart mund te ndodhe gjithmone, operacionet emergjente duhet te sigurohen edhe brenda PIMUS

Prandaj, projekti PiMUS duhet të përmbajë:

 • përllogaritjen e kryer sipas udhëzimeve të miratuara në autorizimin ministror;
 • vizatimi ekzekutiv (planet, lartësitë dhe seksionet, nëse është e nevojshme).

ALL PIMUS

Ashtu si me ALL PSC dhe ALL POS, ALL PIMUS yne eshte i pajisur me nje QR KODE interaktiv qe lejon mbikeqyresin e sitit dhe personelin e montimit, çmontimit dhe transformimit te skelave te kene akses ne dokumentet e furnizuara me POS-in si:

Kopje dixhitale PIMUS

– llogaritjet e skelave te perditesuara gjithmone

– vizatimet ekzekutive te perditesuara

– libreza e skelave me autorizim relativ ministror

ALL PIMUS synon te siguroje informacionin e nevojshem per Mbikeqyresin dhe stafin e montimit per ndertimin e sakte te skelave.

Ne fakt, duhet mbajtur mend se nje skele e montuar ne nje menyre te ndryshme nga projekti do te rezultoje ne ndalimin e punes deri ne pajtueshmerine, sanksionimin, pergjegjesine e Mbikeqyresit te trajnuar dhe te emeruar ne rast aksidenti Kjo vetem nese ai ka te gjitha informacionet qe i nevojiten per te kryer punen e tij ne menyre korrekte.

NA KONTAKTONI PËR KËSHILLA

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

SANKSIONET

Punedhensi mund te kete pasoja me sanksionet kryesore (D.Lgs 81/’08)
Te gjitha perfitimet jane per tu ritur per 9,60 % ne lidhe me ate qe parashikon ligji 99/2013.

PIMUS që nuk është në përputhje: 2 deri në 4 muaj ose gjobë prej 1000 deri në 4800 euro
Mosparaqitja e kopjes së autorizimit ministror, ​​të projektit dhe vizatimeve ekzekutive, të skelës më të lartë se mt. 20: Nga 3 deri në 6 muaj ose gjobë nga 2500 deri në 6400 euro
Mosparaqitja e autorizimit të ndërtimit dhe përdorimit të lëshuar nga Ministria e Punës: arrest deri në 2 muaj ose gjobë nga 500 € deri në 2000 €.

NA KONTAKTONI