SISTEMI I PARANDALIMIT DHE MBROJTJES

Detyra e jashtme RSPP

D.Lgs. D.Lgs.81/2008 parashikon qe ne brendesi te cdo kompanie duhet te kandidohen Pergjegjesit e sherbimit te parandalimit dhe mbrojtjes , nje figure ekstremisht e rendesishem qe duhet te jete i nominuare nga punedhensi i cili duhet te zoteroje kaopacitetin dhe cilesite e duhura per te kuptuare dhe evidentuare rreziqet e pranishme ne vendet e punes.

Kjo figure , ndihmon punedhensin ne idetifikimin , ne vleresimin e ne menaxhimin e reziqeve te pranishme ne pune.

Me sherbimin e nominimit dhe marjes se pergjegjegjesise se RSPP ( Pergjegjesi i sherbimit te mbrojtjes dhe parandalimit) te jashtem jemi ne gjendje te behemi pjese e stafit organizativ te kompanise per te menaxhuare te gjitha temat qe i perkasin ketij roli, duke i dhene keshtu kompanise nje figure eksperte ne gjendje te ndihmoje sipermarsin ne parandalimin dhe mbrojtjen e vendeve te punes ne te gjitha fushat produktuve.

CILAT JANE AVANTAZHET?

 1. 1. Dita e kontrollit ne kompani
 2. Asistimi ne paketen office
 3. Asistimi perjodik ndaj klientve
 4. Verifica dei contenuti dei Documenti di Valutazione dei Rischi e garantirne la completezza
 5. Mbështetje për identifikimin dhe menaxhimin e pajisjeve të duhura mbrojtëse personale (PPE)
 6. Asistim nr mrnaxhimin e kohes dhe metodave te percatuare nga normativa
 7. Ve nen detyre punedhensin te ndjeke kurse per formimin e rifreskimin per RSPP e parashikuara nga neni 34 i D.Lgs. 81/08 dhe modifikimin ne te ardhmen
 8. I bashkengjitet onori i menaxhimit i te gjitha dekumentave qe i takojne sigurise ne vendin e punes me kujdes te vecante ne evoluimin e normativave ne fuqi
 9. Kujdeset per formimin perjodik te mjeshtrave ne lidhje me siguresen
 10. I paraqet pundhensit nje permbldhje te vendeve te punes ne menyre perjodike duke vene ne dukje anomalite e hasura dhe zgjidhjen qe duhet ti jepet
 11. Eormulon analizimin e rreziqeve , rishikon dh e rifreskon planin e nderhyrjes se nevojshme ne mbajtjen ne nje shkalle adeguate shendetin dhe sigurine ne pune
 12. Mundesin ne cdo mioment asistenze telefonike
 13. Jane procedura te personalizuara per menaxhimin e aktivitetit e aktiviteteteve te vecanta me rezikshmeri te te larte te te lenduarve
 14. Organizon dhe menaxhon mbledhjet perjodike mbi sigurine sic eshte e kerkuare nga neni 35 ne D.Lgs. 81/08 dhe ndryshimet pasuese

SANKSIONET

Punëdhënësi mund t’i nënshtrohet sanksioneve kryesore të mëposhtme (Dekreti Legjislativ 81/08):
Të gjitha gjobat do të rriten me 9,60% në lidhje me dispozitat e ligjit 99/2013.

Moscaktimi i arrestit nga RSPP nga 3 deri në 6 muaj ose gjobë nga 2500 deri në 6400 €
Detyrimi i trajnimit nga D.L. i cili merr rolin e RSPP-së arrest nga 3 deri në 6 muaj ose gjobë nga 2500 deri në 6400 €

NA KONTAKTONI