DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR Stresi specifik i lidhur me punen

Teksti i ri unuik mbi tutelimin e shendetit ne vendet e punes percakton detyrimin e nderhyrjes per nderhyrjen dhe reduktimin e efekteve e demshme te stresit nga puna e kryere edhe ne baze te gjinise dhe moshes se punetorit.

Aksionet e parashikuara nga DVR SLC kane per qellim te :

 • Parandalimi i dëmtimit psikofizik nëpërmjet trajnimit dhe vetëvlerësimit të subjekteve
 • Ndërgjegjësoni njerëzit për ekspozimin ndaj rrezikut të SLC
 • Mbështetni ata që tashmë po përjetojnë shqetësime mendore profesionale me ndarje dhe udhëzime mjekësore
 • Kerkoni nje vleresim mjekesor zyrtar ne rast nevoje reale
 • Ulja e rrezikut të mosmarreveshjeve ligjore dhe ankesave te mobingut ndaj administrates

Cfare mund te behet per te zvogeluare rrezikun e stresit te erdhur nga puna ?

 • Marjen e masave te menaxhimit e te komunikimit qe mund te qartesojne objektivat e kompanise e rolin e cdo punetori
 • Sigurimin e nje mbeshtetje te pershtatshem nga ana e drejtimit te cdo punetori e ne tematikat e punes
 • Te bilancohet pergjegjesia me konetrollin ne pune
 • Permiresimin e organizimin e, proceset , kushtet e punes
 • Permiresimi i ambjenteve te punes
 • Formimi i Drejtusave e te punetorve per te permiresuare koshiencen e tyre dhe ndikimin e tyre ne lidje me stresin, e gjendjeve te mundeshme e te menyres ne te cilat perballet, e/o per adoptimin me ndryshimet.
 • Informimi dhe konsultimi i punonjesve e/o i perfaqesuesve te tyre , ne perputhshmeri me legjislazionin europian e nazional, ne contratat kolektive e ndaj praktikave.

NA KONTAKTONI