DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR specifik dridhjet

DVR-ja specifike analizon te gjitha ato fenomene qe kane te bejne me sistemin “dore-krah” dhe sistemi “trup i tere” jane te lidhura me makinerite e perdorimit te cilat prodhojne dridhje qe mund te perdoren me nje dore ose me te dyja njekohesisht.

Per berjen e valutimit te rreziqeve te lidhura me perdorimin e maakinerive te dridhshme qe perdoren me nje dore ose me te dyja njekohesisht ( rezik dridhje te sistemit dore-krah) ju riferohen dispozitivave te standarteve UNI EN ISO 5349-1 “dridhje mekanike. Matja dhe valutimi i ekspozimit te njeriut nga dridhjet e trasmetuara duar-krah 2:udhezues praktik per matjen ne vendin e punes”

Ndersa per kryerjen e vleresimit te rreziqeve te lidhura me perdorimin e mjeteve dridhese (rrezik per dridhjen e gjith trupit) ju riferohet dispozitivave te standarteve ISO 2631-1 “Vibracion mekanik dhe shok— Vleresimi i ekspozimit te njeriut ndaj dridhjeve te te gjithe trupit Kerkesa te pergjithshme “

Edhe ne rast te matjeve te dridhjeve , vlerat e zbuluara do te perdoren per te llogaritur disa vlera te ekspozimit qe me pas do te jene te krahasuara me vlerate e aktivitetit dhe me vlerat kufi prezente ne D.Lgs 81/08 me perfundim per te percaktuare nje diapazon te rrezikshmerise.

NA KONTAKTONI