DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Zhurmë specifike DVR

Dekreti legjislativ 81/08 ne nenin 190 percakton se Punedhenesi verifikon qe ne kompanine e tij ekzistojne masa parandaluese dhe mbrojtese per mbrojtjen e punetoreve nga semundjet apo aksidentet per shkak te pranise se zhurmes ne vendin e punes pertej kufirit te lejuar.

Per pergatitjen e dokumentit te vleresimit te rrezikut te zhurmes eshte e nevojshme te merren parasysh

 1. niveli, tipi e dhe kohezgjatja te ekspozites
 2. vlerat e limituara te ekspozimit dhe vlerat e aksioneve
 3. te gjitha efektet ne shendet e ne siguresen e punetoreve ne vecanti sensibel nga zhurmat
 4. te gjitha efektet ne shendet dhe siguresen e punetorve te ardhura nga mardheniet midis zhurmave dhe supstanzave ototoksike te lidhura me aktivitetin te zhvilluare dhe midis zhurmes dhe dridhjeve
 5. te gjitha efektet indirekt ne shendet dhe ne siguresen e punetorve te rezultuare nga nderveprimi i zhurmave dhe sinjaleve te lajmerimit ose te tjere tingujte cilat terheqin vemendjen per te reduktuare rrezikun
 6. informazionet mbi shkaketimin e zhurmave te sjella nga montusit e paisjeve te punes ne perputhshmeri me fuqine e disponuare nga lenda
 7. egzistenxa e paisjeve alternative te punes te projektuara per te reduktuare e zhurmave
 8. zgjatja e perjudhes e ekspozimit ne ambjentet me zhurme vec orarit tepunes
 9. informazionet e mbledhura nga mbikeqyrja shendetesore , perfshire, nese eshte e mundur , te disponusheme ne leteraturen shkencore
 10. disponibiliteti i dispositivave te mbrojtjes se degjimit me karakteristika te zbutjes se zhurmes

Ne qofte se ne perfundim te valutimit te vlerave superiore jane tejkaluare , punedhensi duhet te:

 • te elaboroje dhe te aplikoje nje program te masave teknike e organizative me qellim reduktimin e zhurmave
 • t’u shperndaje puonjesve dhe te sigurohet qe te perdoren paisje te mbrojtjes idividuale te degjimit
 • punetoret t’i nenshtrohen mbikqyrjes se shendetesise

NA KONTAKTONI