DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR sizmike specifike

Legjislacioni i pergjithshem per shendetin dhe sigurine, i kodifikuar me Dekretin Legjislativ 81/2008, kerkon qe punedhenesi te vleresoje te gjitha rreziqet e pranishme dhe, ne veçanti, te vere ne dispozicion te punetoreve ndertesa te qendrueshme qe kane nje qendrueshmeri perkatese llojin e tyre te perdorimit dhe karakteristikat mjedisore. Gjithashtu, edhe në menaxhimin e emergjencave është e nevojshme të merret parasysh skenari i rrezikut të shkaktuar nga aktivitetet sizmike dhe të hartohen procedura specifike.

Ngjarjet e fundit sizmike kanë nxjerrë në pah cenueshmërinë e ndërtesave të ndërtuara në vitet e kaluara, në mungesë të rregulloreve aktuale antisizmike për projektimin dhe ndërtimin e strukturave

Me ndihmën tonë ju do të keni akses në Vlerësimin e Rrezikut Sizmik në përputhje me Dekretin Legjislativ 81/2008, duke analizuar cenueshmërinë dhe sigurinë sizmike të strukturave tuaja ekzistuese dhe ne do të jemi në gjendje të vlerësojmë së bashku procedurat e rregullimit dhe/ose përmirësimet që mund të zbatohen. sipas të rejave. NTC 2018

NA KONTAKTONI