DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR kimike specifike

Ne perputhje me D.Lgs. n. 81/2008 (neni. 223) punedhensi , ne vleresimin e rreziqeve , i kerkohet te percaktoje ne vija te pergjithshme prezencen e agjntve kimik te rezikshem ne vendin e punes dhe efektet te rjedhura nga kombinimin e tyre

Ne rast se rezulton pranishmeria e agjentve kimik do te jete e nevojshme vleresimi i rreziqeve per sigurine dhe shendetin e punetorve duke mare ne konsiderate ne vecanti:

 1. karakteristikat e rrezikshme te agjentve kimik
 2. informazionet mbi shendetin dhe sigurine te komunikuare nga prodhuesi ose nga fondacioni nepermjet skedes se sigurise pergatitur ne baze te Rregullores se BE-se nr. 453/2010 (per zbatimin e Rregullores se KE-se nr. 1907/2006 e ashtuquajtur REACH);
 3. niveli ,menyra dhe zgjatja e ekspozimit
 4. rrethanat ne te cilen zhvillohet punane prezence te atyre agjenteve duke mare parasysh sasine e supstances dhe prebersve qe i perbejne o qe mun ta gjenerojne;
 5. vlerat kufi te ekspozimit profesional ose vlertat bjologjik kufi,m prt te cilat lista e pare eshte e pranishme ne Bashkengjitjen XXXVIII e XXXIX;
 6. efektet e matjeve parandaluese dhe mbrojtesde te adoptuara ose per t’u adoptuare, tashme te ndermara
 7. nese eshte e disponushme, konkluzionet e trajtuara nga kompanite perkatese te vezhgimit shendetesor .

Pasi te jete kryere vleresimi i ekspozimit ndaj rreziqeve kimik punedhensi eshte i detyruare te eleminoje te gjitha rreziqet te riedhshme nga agjente kimike te rezikshem, o ne alternative duhet te siguroje reduktimin e tyre nepermjet zbatimit te matjeve te meposhteme:

 1. porjektimi dhe organizimi ne sistemeve te punimeve ne vendet e punes;
 2. furnizimin me paisje te dobishme per pune specifike dhe procedura relative te mirmbajtjes;
 3. minimizimi ne minimum i numerit te punetorve qe jane ose mund te jene te ekspozuare;
 4. minimizimi ne minimum te kohe sgjatjes dhe intesiteti i ekspozimit;
 5. matje igjenike te duhura
 6. minimizimi i sasise se agjenteve te pranishem ne vendin e punes sipas nevojave te perpunimit
 7. Metodat e duhura te punes duke perfshire dispozitat qe sigurojne trajtimin, ruajtjen dhe transportin e sigurt ne vendin e punes te agjenteve kimike te rrezikshem si dhe mbetjeve qe permbajne agjentet kimike te permendur.

Predespozita te te tilla masave mund te jene efikase ne rast se rezultatet e vleresimit te rreziqeve demostrojne qe ne lidhje me tipin dhe me masen te nje agjenti kimik te rrezikshem dhe ne modalitet e frekuence te ekspozimit qe paraqitet ne ate agjent i pranishem ne vendin e punes , eshte vetem nje rrezik i ulet per sigurine dhe te parendesishem per shendetin e punetorve.

Produktet kimik qe perdoren ne ciklet e prodhimit, si ato te perdorura ne perditshmeri ne ambjentet shtepiake, mund te permbajne elemente kimik potenzialisht te rrezikshem per shendetin e/o per sigurine e perdoruesve.

NA KONTAKTONI