Certefikimi i vullnetshem

ISO 45000 – siguresa

Standarti ISO 45001 paraqet evolimin e nje sere normash te pronesise te dedikuara sigurise se shendetit , ne menyre te vecante standartin e OHSAS 18001.

Standarti i OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) paraqeste strumentin internazional te njohur edhe te pershtatshem t’i lejoje organizimeve ne aritjen e perpuethshmerise legjislative dhe ne permiresimin e vazhdueshem Ky promovim specifik nga BSI- istituti i standarteve te Britanise- edhe e vene , per here te pare , ne prill te 199, dhe rezulton e aplikusheme der ne fund te 2015. Ne 2016 ne fakt ka dale standarti ISO 45001. Ne fakt, standardi ISO 45001 u leshua ne vitin 2016.

ISO 45001:2018 eshte publikuare dfinitivisht.
Ne 12 mars 2018 standarti ka aritur stadin “ 60.60 publikimin stansart internazional”.
Standarti , gjithashtu, eshte perkthyere ne italisht nga UNI dhe e adoptuare si UNI ISO 45001:2018.

Ne versionin italian jane inseruare , ne brendesi te shtojces informuese nacionale , disa shenime te qartesise se rishikuesmerise ,kollokazioni korekt i standartit ne respekt te kuadrit legjislativ ne fuqi.

Behet fjale per standartin e certefikimit te sistemeve te menaxhimit per shendetin dhe sigurine ne pune. Dokumenti transpozon te rejat kryesore, qasjen e bazuare ne rezik, analizimi i kontekstit ne te cilen operon organizimi, pjesemarja aktive e drejtimit te larte dhe dhe konsultimi e pjesmarja e punetoreve.

Prokuron udhezime per lejimin ne organizim te ofroje vende pune te sigurt e te shendetshem duke parandaluare te lenduarit ne pune dhe probleme te shendetit , permiresimin e SSL ne menyre proaktive..

Nje sistem i menaxhimit i shendetit dhe sigurise ne vendet e punes i bazuare ne standartin ISO 45000 premton organizimit te permiresoje performancen e tyre ne terma te tutelimit te shendetit dhe sigurise te bashkepunuesve te tyre dhe pjesve te perfshira nepermjet matjeve te meposhtme:

 • zhvillimi dhe zbatimi i nje direktive dhe objektivave per shendetin dhe sigurine ne vendin e punes;
 • prezantimi i proceseve sistematike ne te cilat merren parasysh konteksti, rreziqet, mundesite dhe kerkesat ligjore dhe te tjera te zbatueshme per te;
 • zbulimin e rreziqeve te mundshme per shendetin dhe sigurine ne pune ne lidhje me aktivitetet e organizates, zbatimin e masave per eliminimin e tyre ose vendosjen e kontrolleve per te minimizuar pasojat e mundshme te rreziqeve;
 • Futja e kontrolleve te kompanise per menaxhimin e rreziqeve te shendetit dhe sigurise ne pune dhe kerkesave ligjore dhe te tjera te organizates;
 • rritjen e ndergjegjesimit te organizates per rreziqet e shendetit dhe sigurise ne pune;
 • Vleresimi i performances ne aspektin e mbrojtjes se shendetit dhe sigurise ne vendin e punes te organizates dhe aplikimi i masave te duhura per optimizimin e tyre;
 • konstatimin e pjesemarrjes aktive te punetoreve ne çeshtjet e shendetit dhe sigurise ne vendin e punes.

Avantazhet:

 • perjashtimi i pergjegjesise administrative te kompanise (D.Lgs. 231/01),
 • mundesi ne aplikimin e uljeve ne cmimet e INAIL,
 • mundesia e aksesit te kredive me norme te pakthyeshme ose te subvencionuara per investime ne siguri (p.sh. thirrje ISI INAIL),
 • verifikimi i perpiket dhe sigurise te perpuethshmerise legjislative
 • permiresimi i pjesmarjes , perfshirjen dhe ndergjegjesimin e punonjesve
 • reduktimin e kostove te lidhura me aksidentet

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per krijimin e Sistemit te Menaxhimit te sigurise te kompanise suaj ne perputhje me ISO 45001 dhe asistence gjate Auditimit te Certifikimit te Leshuar nga nje Organ i Akredituar.

NA KONTAKTONI