Certefikimi i vullnetshem

ISO 22000 – siguria e ushqimeve

Qellimi i ketij standarti eshte te harmonizoje ne nivel global kerkesat per menaxhimin e sigurise ushqimore dhe per aktivitetine prodhues dhe komercial ne brendesi te gjithe zinxhirin e prodhimit te sigurt dhe te ushqimeve te sigurta per konsumimin uman.

Janë përcaktuar kushtet e nevojshme për të mbajtur një mjedis higjienik në të gjithë zinxhirin agroushqimor, i cili është i përshtatshëm për prodhimin, menaxhimin dhe furnizimin e produkteve të gatshme të sigurta dhe ushqimit të sigurt për konsum njerëzor.

ISO 22000 eshte e aplikushme ne te gjitha kompanite qe operojne ne menyre direkt dhe indirekt ne te gjithe zinxhirin prodhues.

ISO 22000 garanton sigurine agro-ushqimor ne baze te parimeve fondamentale te njohura ne nivel internazional nga operatoret te sektorit : komunikimi interaktiv, menaxhimine sistemit, miratimin e programeve dhe procedurat e mirembajtjes per paisje dhe ndertesa e te programit te disifektimit , parimet HACCP.

Avantazhet:

  • Verifikimi i perpikte dhe siguria e perputhshmerise legjislative,
  • Leva e marketingut,
  • Permiresime te prekshme dhe të dukshme në performancën në fushën e sigurisë agroushqimore dhe nivele më të larta të sigurimit të përputhshmërisë me legjislacionin,
  • Zbatimi i mjeteve që synojnë matjen, monitorimin dhe optimizimin efektiv të të gjitha performancave në lidhje me sigurinë agroushqimore.
  • Optimizimi i burimeve të brendshme dhe përgjatë zinxhirit të furnizimit;
  • Komunikoni në mënyrë efektive aspektet e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit tek furnitorët, klientët dhe palët përkatëse të interesit në zinxhirin e furnizimit me ushqim.

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per krijimin e Sistemit te Menaxhimit Mjedisor te kompanise suaj ne perputhje me ISO 14001: 2015 dhe asistence gjate Auditimit te Certifikimit te Leshuar nga nje Organ i Akredituar.

NA KONTAKTONI