Certefikimi i vullnetshem

ISO 20000 - Menaxhimi i sherbimeve te teknologjise se informacionit

ISO 20000 – Menaxhimi i serviseve te serviseve te informimit teknologjik

ISO 20000 eshte standarti i pare internazional , qe promovon perdorimin e perdorimit te nje modeli integrate me procese te KY Servis i menaxhimit.

Standartet e ISO-s 20000 synon te percaktuare cfare duhet te beje nje organizim qe te kete themeluare nje strategji per permiresimin e proceseve per te cilat menaxhimi i raportimit te niveleve te servisit , monitorimi e kontabiliteti i serviseve IT, siguresa e informazionit, ofrusit, menaxhimi i modifikimeve e rifreskimit ne terma te vazhdueshmerise te proceseve te disbursimeve, individualizmi i specifikimit te serviseve te IT, promozioni i qasjes se proceseve, kenaqesine e perdoruesve te sherbyer.

Normativa eshte e aplikuare ne administimet publike centrale e lokale dhe ne te gjitha organizatat qe ofrojne sherbime IT relativisht ne blerjen te paisjeve ICT( teknologjia e informazionit dhe e komunikimit), menaxhimi i projektve ICT , ofrimi i sherbimeve ICT, ofrimi i procedurave administrative.

Avantazhet e certefikimit ISO/IEC 20000 jane:

  • Organizimi mund te demostroje te kete adoptuare kontrollet e procedurat e dobishme per furnizimin sistematik te serviseve IT te kualitetit dhe ekonomikisht avantazhues.
  • Furnizusit e sherbimeve te jashtem mund te perdori certefikimin si element kualifikues per te’u justifikuare klienteve te rinj, gjithmon e me shpesh perben nje kerkese kontratuale.
  • Ofron mundesi me te mdha ne permiresimin e efikasitetit, besueshmerise dhe koerencen e sherbimeve qe ndikojne ne kostet dhe serviset.
  • Audimi i certefikimit lejojne vleresimin e regullt te proceseve te menaxhimit te serviseve duke kontribuare ne mbajtjendhe ne permiresimin e efikasitetit.
  • Procesi i certefikimit mund te reduktoje numrin te adutimit te furnizuesve e te kosteve .
  • Standarti prezanton nje istrument per te bere te mundur deklarimin formal te pajtueshmerise me praktikat me te mira ITIL (iformimi teknologjik).

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per krijimin e Sistemit te Menaxhimit Mjedisor te kompanise suaj ne perputhje me ISO 14001: 2015 dhe asistence gjate Auditimit te Certifikimit te Leshuar nga nje Organ i Akredituar.

NA KONTAKTONI