Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

DETYRA E CSP e CSE

Nder detyrimet e ndryshme ne te cilat jane te nenshtruare klientet dhe pergjegjesit e punes , rezulton nominimi , ne situata te ndryshme, i kordinatorit te sigureses ne faze te ekzekutimit te puneve (CSE), e/o ne faze projektimi (CSP).

Nominimi i kordinatorit eshte e detyrushme per te gjitha kantjeret ne te cilet eshte prezenca, edhe pse jo e perkoheshme , te me shume ndermarjeve.

Ne kte situate me shume ndermarje , nominimi i CSP duhet te vije kontekstualisht ne besimin e projektusit dhe ne nominimin e CSE duhet te vije me pare se ti besohen punet.

Diferenza midis CSP dhe CSE, sic eshte e parashikuare me detaje nga neni 91 e 92 e D.Lgs 81/2008 eshte i perfshire ne planin e sigureses dhe kordinimin ne krye te CSPe dhe praktikat aktuale te disponueshme te parashikuara ne PSC ne krye te CSE.

Artikulli 91 dekreti ligjor n°81, 9 prill 2008—Detyrimet e kordinusit per projektimin

 1. Gjate projektimin te operave dhe megjithate me pare se te vije kerkesa e prezantimit te ofertave,kordinatori per projrktimin:
  • Regullon planin e sigurise e te kordinimit ne te cilen ne artikullin 100, paragrafi 1, ne te cilat perbersit jane te detajuara e specifikati ne bashkengjitjen XV;
  • • Disponon nje fashe , ne te cilen perbersit jane te definuara ne bashkengjitjen XVI, qe permban informazione te dobishme ne lidhje me parandalimin dhe te mbrojtjes nga reziqet ne te cilat jane te ekspozuare punonjesit, duke mare parasysh normat specifike teknike dhe te bashkengjitjes II ne dekumentin BE te 26 maj 1993 Fashia nuk eshte parashikuare ne rast te punve te mirmbajtjes ne te cilen artikulli 3,paragrafi 1, shkronja a) i tekstit unik te dispositivave legjislative e te regulluare ne menyren e ndertimit, ne te cilin dekreti i presidentit i republikes 6 qershor 2001, n.380. 380.
 2. Fasha e te cilit ne paragrafin 1,shkronja b), eshte mare ne konsiderate ne merite te disa punimeve te kryera ne oper

Artikulli 92 dekreti legjislativ n°81, 9 prill 2008—Dtyrimet e kordinuesit per ekzekutimin e puneve

 1. Gjate ndertimit te vepres, koordinatori per kryerjen e punimeve:
  • verifikon, me veprimet e duhura koordinuese dhe kontrolluese, zbatimin nga shoqerite kontraktore dhe punonjesit e vetepunesuar, te dispozitave perkatese te parashikuara ne planin e sigurise dhe koordinimit te permendur ne nenin 100 dhe zbatimin e drejte te procedurave perkatese te punes
  • verifikon pershtatshmerine e planit te sigurise operacionale, per t’u konsideruar si nje plan i detajuar plotesues i planit te sigurise dhe koordinimit te permendur ne nenin 100, duke siguruar konsistencen e tij me kete te fundit, pershtat planin e sigurise dhe koordinimit te permendur ne nenin 100 dhe dosja e permendur ne nenin 91, pika 1, shkronja b), ne lidhje me evoluimin e punimeve dhe çdo ndryshim te ndodhur, duke vleresuar propozimet e kontraktoreve qe synojne permiresimin e sigurise ne terren, verifikon qe shoqerite zbatuese te pershtaten, nese te nevojshme, planet perkatese te sigurise operacionale.
  • organizon ndermjet punedhenesve, perfshire punetoret e vetepunesuar, bashkepunimin dhe bashkerendimin e aktiviteteve si dhe informimin e tyre te ndersjelle;
  • verifikon zbatimin e dispozitave te marreveshjeve ndermjet partnereve sociale ne menyre qe te arrihet koordinimi ndermjet perfaqesuesve te sigurise qe synojne permiresimin e sigurise ne terren;
  • i raporton klientit dhe menaxherit te projektit, me njoftimin me shkrim te kompanive dhe punonjesve te vetepunesuar ne fjale, mosrespektimin e dispozitave te neneve 94, 95 dhe 96 dhe kerkesat e planit te permendura ne nenin 100, dhe propozon pezullimin e punimeve, largimin e kompanive ose te vetepunesuarve nga kantieri, ose zgjidhjen e kontrates. Ne rast se klienti ose mbikeqyresi i projektit nuk merr asnje mase ne lidhje me raportin, pa dhene arsyet e duhura, koordinatori i ekzekutimit informon kompanine e njesise shendetesore vendore dhe menaxhimin e punes krahinore kompetente territoriale per mosperputhjen;
  • pezullon, ne rast rreziku serioz dhe te afert, te hasur drejtperdrejt, proceset individuale deri ne verifikimin e rregullimeve te bera nga kompanite ne fjale.
 2. Ne rast se ne artikullin 90, neni 5, kordinusi per ekzekutimin , vec se te zgjidhe detyrat ne te cilin ne nenin 1, detyron planin e suigureses e te kordinimit dhe predispozon fashen, ne te cilen ne artikullin 91, neni 1, shkronja a) e b).

SANKSIONET

Punëdhënësi mund t’i nënshtrohet sanksioneve kryesore të mëposhtme (D.Lgs. 81/08).
Te gjitha perfitimet jane per tu ritur per 9,60 % ne lidhe me ate qe parashikon ligji 99/2013.

Moscaktimi i Koordinatorit për Planifikim: Me burgim nga 3 deri në 6 muaj ose me gjobë nga 2500 deri në 6400 euro.
Moscaktimi i Koordinatorit për kryerjen e punimeve: Arrest nga 3 deri në 6 muaj ose gjobë nga 2500 deri në 6400 euro.

NA KONTAKTONI