Format e Financimit

Temporary Export Manager

PREZANTIMI

Sace Simest lehteson zbatimin e projekteve te nderkombetarizimit ne vendet jashte BE-se permes punesimit te perkohshem te nje Menaxheri te Perkohshem Eksporti (TEM) ne kompani, nepermjet nenshkrimit te nje kontrate sherbimi konsulence te ofruar ekskluzivisht nga Kompanite e Sherbimit.

Subjektet perfituese

Instrumenti mund te aksesohet nga shoqeri aksionare italiane (gjithashtu ne formen e nje “Rrjeti subjektiv”).

Per te hyre ne fkredite eshte e nevojshme te kesh depozituare ne regjistrin e ndermarjes te pakten dy bilance ne lidhje me dy ushtrimet e kompletuara.

Jane te perjashtuara sektoret e aktiviteteve ne vijim, sipas klasifikimit ATECO 2007:

SEKSIONI A – Bujqesia, Pylltaria dhe Peshkimi te gjitha aktivitetet

SEKSIONI C – Aktivitetet prodhuese – ekskluzivisht aktivitetet e referuara ne klasat e meposhtme:

10.11 – Prodhimi i mishit jo te shpendeve dhe produkteve te therjes (aktivitetet e thertores)

10.12 – Prodhimi i mishit te shpendeve dhe produkteve te therjes (aktivitetet e thertores)

Shpenzimet e pranueshme

SHenzimet e lejuara nga finacimi duhet te jene:

• në lidhje me shërbimet e figurave të specializuara profesionale (TEM), që rezultojnë nga Kontrata e Shërbimit, e cila duhet të jetë së paku e barabartë me 60% të kredisë së dhënë.

• Shpenzime te lidhura ngushte me realizimin e projekteve te shtjellimeve nen asistimin e TEM

Shpenzimet jane te finaciushme nga data e aritjes se kerkeses se financimit ne SIMEST, der ne 24 muaj mbas dates se percaktimit te kontrates te financimit (perjudhe e realizimit).

Shpenzimet jane te lejuara nese percaktohet nje kontrate e posacme te borxhit te bera per konsulencen me nje shoqeri te servisit ne posedim te kerkesave te parashikuara nga qarkullimi operativ.

LEHTESIMET

Financimi mund te mbuloje der ne 100% te shpenzimeve te llogaritura, der ne nje maksimum prej 12,50% te te ardhurave te rezultuara nga dy bilancet e fundit te aprovuara e te depozituara me nje import maksimal prej 150.000 euro dhe me nje minimum prej 25.000€.

Financimi mund të jepet për një shumë jo më të madhe se ajo e lejuar nga zbatimi i legjislacionit të Komunitetit “de minimis” dhe brenda kufirit të ekspozimit ndaj Fondit 394 (35% e të ardhurave mesatare për dy vitet e fundit).

Financimi parashikon nje derdhje te pare prej 50% te importit te finaciamentit te lejuare , pas vendimit te Komitetit te Koncesioneve.

Pagesa e vleres behet brenda 29 muajve nga data e vendosjes se kontrates te financimit , pas raportimit te te gjitha shpenzimeve te kryera dhe me kusht qe ato te tejkalojne shumen e paguar tashme.

Kohe zgjatja e plote eshte 4 vjet prej te cilave 2 te pre-zhvleresimit (per vetem interesat) e 2 te rimbursimit te kapitalit. Taksa e interesit eshte fikse per te gjithe kohen e kredise dhe eshte 10% e takses se riferimit prej normatives komunitar.

TERMAT E PREZANTIMIT

Kerkesa mund te jete e prezantuare ne cdo momoment.

NA KONTAKTONI