Format e Financimit

POR FESR 14/20 Asse III Azione III.3c.1.1 Fondo PMI

PREZANTIMI

Risi në procesin e prodhimit për ta përshtatur atë me prodhimin e produkteve të reja ose për ta bërë atë më efikas

Subjektet perfituese

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, startup-et, konsorciumet e prodhimit

Shpenzimet e pranueshme

Investime të një shume minimale prej 50,000 eurosh lidhur me blerjen e makinerive dhe pajisjeve të reja, punime impianti dhe murature, shërbime konsulence, licenca, patenta, njohuri.

LEHTESIMET

• Financim i subvencionuar deri në 100% të mbulimit të shpenzimeve të pranueshme, i përbërë si më poshtë: 60 ose 75% me fonde rajonale, me interes zero; 40 ose 25% me fonde bankare, me një normë të rënë dakord

• Subvencionimi i interesit: – maksimumi 50.000 euro për kompani

• Kontributi i pakthyeshëm:

– Ndërmarrjet mikro: 12% e pjesës publike të kredisë së disbursuar

– bizneset e vogla: 10% e pjesës publike të kredisë së disbursuar

– Ndërmarrjet e mesme: 5% e pjesës së disbursuar publikisht të kredisë

NA KONTAKTONI