Format e Financimit

MBËSHTETJE PËR INVESTIME PËR ZHVILLIMIN E BIZNESIT DHE PËR MODERNIZIMIN DHE INOVACIONIN E PROCESEVE TË PRODHIMIT

PARAQITJA

Lehtësim që synon mbulimin e nevojave financiare të kompanive për realizimin e projekteve investuese, zhvillim, konsolidim dhe nevoja për inventar, të lidhura edhe me investimet që rrjedhin nga COVID-19.

PALET PERFITUESE

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (Linja A) vetëm Mjeshtëri DHE TREGTARE (për sektorët e tjerë burimet janë shteruar)

Shpenzimet e pranueshme

Shpezat jane te pranueshme:

1) Linea A – MPMI

  • Ne 11/04/2009 , per kerkesat e der ne 30/09/2020 (maksimumi 30% te totalit te shpenzimeve te quajtura te pranueshme)
  • Ne daten e prezantimit te kerkeses telematike , mbas 1/10/2020

Për sipërmarrjet ose sipërmarrjet individuale të krijuara për më pak se 6 muaj në lidhje me datën e paraqitjes online të aplikimit, shpenzimet e bëra brenda 6 muajve përpara datës së paraqitjes së aplikimit online janë gjithmonë të pranueshme (maksimumi 30% e totalit të kostove të pranueshme).

Shpenzimet që kanë të bëjnë me: makineri, pajisje, orendi, mallra kapitale; automjete për transportin e sendeve, punët e ndërtimit, patentat, markat tregtare, licencat, të drejtat e autorit; çertifikatat.

Gjithashtu përfshihen të gjitha ndërhyrjet e nevojshme për sanitizimin e mjediseve të punës dhe blerjen e PPE (për shembull doreza, maska, fustane apo syze), dhe në përgjithësi ato investime të nevojshme për modifikimin e proceseve të prodhimit dhe punës së tyre, me qëllim përshtatjen e tyre. për nevojat e sigurisë dhe distancimit social që rrjedhin nga urgjenca shëndetësore e vazhdueshme e shkaktuar nga COVID-19 dhe për nevojat që lidhen me aktivizimin dhe forcimin e punës së zgjuar (për shembull hardueri dhe softueri).

Me kufizime: blerje dhe/ose ndërtim pronash që do të përdoren për aktivitete biznesi, emri i mirë, shpenzime për shërbime, shpenzime të përgjithshme, stoqe (deri në 40% të shpenzimeve të pranueshme për Linjën A-MPMI).

Investimi minimal:

▪ 25,000 euro për bizneset mikro dhe të vogla;

▪ 250.000 euro për ndërmarrjet e mesme

OBJEKTI

Kredi e subvencionuar per te mbuluar 100% te shpenzimeve, me nje nderhyrje rajonale maksimale me interes zero prej 70%.

Grant i pakthyeshem:

– mikrondermarrjet: 10% e shumes se financimit publik te disbursuar;

– bizneset e vogla: 8% e peshes se financimit publik te disbursuar;

– Ndermarrjet e mesme: 4% e shumes se financimit publik te disbursuar.

NA KONTAKTONI