Format e Financimit

KREDI PER ZHVILLIMIN E-KOMERCIAL NE VENDET EKSTRA BE

PREZANTIMI

Sace Simest mbeshtet zhvillimin e zgjidhjes e-Komerciale ne Vndet Ekstra BE nepermjet perdorimit te nje Marketi Vendit ose realizimi i nje platforme informatika te zhvilluare ne vetevete per te perhapur te mirat e/o seviset te prodhuara ne Itali ose te shperndara me marke italiane.

Subjektet perfituese

Mund te hyjne ne strukture te gjitha korporatat (edhe te ndertuara ne formen e “rjetit subjekt”).

Per te hyre ne fkredite eshte e nevojshme te kesh depozituare ne regjistrin e ndermarjes te pakten dy bilance ne lidhje me dy ushtrimet e kompletuara.

Jane te perjashtuara sektoret e aktiviteteve ne vijim, sipas klasifikimit ATECO 2007:

SKANSIONI A- Agrikulture,Pylltsri e peshkim

SKANSIONE C- Aktivitetin e prodhimit – vetem aktivitetet e permendura ne klasat e meposhtme:

10.11 – prodhimi i mishit jo i prej zogjeve e te produkteve te thertores

10.12 – prodhimit te mishit te shpendeve dhe te produkteve te thertoreve.

PROJEKTE TE LEJUARA

Jane te lejuara projektet qe parashikojne :

a) te realizojne direkt nje platforme informatike te finalizuare ne tregun elektrik;

b) perdorimin e njen Marketi Vendas te finalizuare ne tregun elektrik i ardhur nga subjekte te treta.

Te dyja zgjidhjet duhet te kene nje bashkesi zgjidhjesh te nivelit te pare nazional te regjistruare ne Vendin e destinuare dhe duhet te shikojne te mirat e/o serviset e prodhuara ne Itali ose te shperndara me marken Italiane.

Shpenzimet e pranueshme

Shpenzimet e lejuara nga Kredija jane :

shpenzimet e lidhura me krijimin dhe zhvillimin te nje platforme te veten informatike

shpenzimet e lidhura me menaxhimin dhe/funksionimin te platformes se tyre informatike/ marketi Vendas

shpenzimet te lidhura me aktivitetin promozional dhe ne formimin te lidhur me zhvillimin e programit

jane te financiushme shpenzimet e kryera nga data e aritjes se kerkeses te kredise ne SIMEST, der ne 12 muaj mbas dates te percaktimit te kontrates te kredise (perjudha e realizimit).

LEHTESIMET

Kredia mund te mbuloje der ne 100% te shpenzimeve te llogaritura , der ne nje maksimum prej 12,50% te fitimeve mesatar te rezultuara nga nga dy bilancet e fundit te aprovuara e te depozituara.

Importi minimal i finacimit eshte 25.000,00€ , ai maksimali eshte 300.000,00€ per realizimin e nje platforme te veten dhe 200.000,00€ per perdorimin e nje marketi Vendas te kriuare nga subjekte te treta .

Kohe zgjatja e Financimit eshte 4 vjet prej te cilave 1 i pre-zhvleresimit , ne te cilen korispodojne vetem interesat dhe 3 vjet te zhvleresimit per rimbursimin e kapitalit e te interesave ; kestet jane mujore te derdhura me nje kapital kostant cdo muaj.

Ne cdo rast , finacimi nuk mund te superoje kufirin prej 12,5% te te ardhurave mesatare te dy muajve te fundit .

Nje finacim mund te jepet per nje import jo me i larte se ai i lejuari nga aplikimi i normatives te shoqates “ de minimis” dhe brenda limitit te ekspozimit komplesiv drejt fondit 394 (35% i te ardhurave mesatare te muajve te fundit)

Financimi parashikon nje derdhje te pare prej 50% te importit te finaciamentit te lejuare , pas vendimit te Komitetit te Koncesioneve.

Importi i shumes behet brenda 17 muajve nga data e percaktimit te kontrates te financimit , ne perputhje me raportimin i the gjitha shpenzimeve te bera dhe me kusht qe te njejtat te superojne importin tashme te kryere.

Taksa e interesit eshte fikse per te gjithe kohen e kredise dhe eshte 10% e takses se riferimit prej normatives komunitar.

TERMAT E PREZANTIMIT

Pa paragjykuar faktin qe kompania mund te paraqese kerkesa te shumta per kredi, çdo aplikim individual per hua duhet te lidhet vetem me nje vend destinacioni ne te cilin duhet te regjistrohet nje domen kombetar i nivelit te larte.

NA KONTAKTONI