Format e Financimit

Financimi për pjesëmarrje në panaire dhe ekspozita

Shpenzimet për pjesëmarrje në panaire dhe misione në vendet jashtë BE-së

PREZANTIMI

Sace Simest mbeshtet pjesmarjen ne ekspozita , mostra e dhe misjone te sistemeve te vendeve ekstra BE, te perfshire misjonin e sistemit te pranuara nga MISE e MAECI dhe organizatat nga ICE- agjensi , Confindustriale e te tjera insistuzione dhe shoqatat e kategorive.

Subjektet perfituese

Mund te qasen ne strument ndermarjet e mesme e te vogal italiane, dhe te ndertuara ne forme te “Rrjeti i subjektit”.

Nuk mund te jene te finaciuara ndermarjet operuse ne sektoret e aktivitetit te perjashtuara ne baze te nenit 1 te rregullimit BE n. 1407/2013. 1407/2013.

Shpenzimet e pranueshme

Jane te lejushme tipologjite e shpenzimeve te meposhteme:

shpenzime per siperfaqet e ekspozuara

shpenzimet llogjistike

shpenzime pormozionale

shpenzimet per konsulenza

Shpenzimet jane te financiuara nga data e arritjes se kerkeses te finanzimit ne SIMEST. Shpenzimet jane te pranueshme nese jane direkt te lidhura me ekspozitat/mostrat dhe te mbeshtetura ne perioden e realizimit te programit , qe varjin nga data e prezantimit te kerkeses dhe mbyllet 12 muaj mbas dates se percaktimit te kontrates te financimit

LEHTESIMET

Behet nje finanzim me taksim te lehte per nje import maksimal prej 100.000,00 € qe mund te mbuloje der ne 100% te shpenzimeve te buxhetuara , der ne nje maksimum prej 10% te marjeve prej ushtrimit te fundit.

Financianimi mund te jete lidhur per nje import jo me shume nga ai i lejuari nga aplikimi te normatives se komunitetit “de minimis” dhe brenda limiteve te ekspozimit drejt fondit 394 (35% te fitimeve mesatare te dy viteve te fundit ).

Der ne 31 dhjetor 2020 , eshte e mundur hyrja ne strumentin pa patur nevoje per prezantimin garanci dhe eshte e mundur te kerkosh der ne 40% te finanzimit me fond te humbur.

Kohe zgjatja e financimit eshte baras me 4 vjet nga te cilat 12 muaj te parazhvleresimit.

Pagesa e pare me titull Perpara , me import te barabarte me 50% te finanzimit te lirshem, eshte bere brenda 30 diteve nga data e perfeksionamentit ose nga data e permbushjes te kushteve te vena.

Kto kushte duhet te jene te kenaqeshme , nen denimin e revokimit, brenda 3 muaj nga

Pagesa e dyte e bilancit te shumes se raportuar behet brenda 17 muajve nga data e perfundimit.

Taksa e interesit eshte fikse per te gjithe kohen e kredise dhe eshte 10% e takses se riferimit prej normatives komunitar.

TERMAT E PREZANTIMIT

Ndermarjet mund te kerkojne me shume se nje kerkese kredije, cdo kerkese duhet te rishikoje nje inisiative ne nje vend unik. Kerkesa duhet te jete prezantuare me pare se data e parashikuare per fillimin e ekspozites/mostrave.

NA KONTAKTONI