DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Vleresimi i rrezikut te makines

Vleresimi i regullsise se makinerive ne perputhje me normat teknike ne lenden e sigurise dhe mbrojtjes se shendetit ne vendin e punes eshte nje nga detyrat e punedhensit .

Vleresimi behet ne perputhshmeri me kerkesat e ligjit te pranishme ne artikullin 18 (neni 1 shkronja z) dhe 81 i D.Lgs 81/2008 dhe s.m.i ne bashkengjitjen V eVI te D.Lgs 81/08.

Te gjitha makinerite te pranishme ne kompani te datuara , por me gjith ate nk jane te paisura me etiketa te CE eshte e nevojshme t’i kryhet ekspertiza duke certefikuare perputhshmerine e makinerive me legjislazionin e specifik te references.

NA KONTAKTONI