DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR-te Specifike rrezik elektrik

Eshte ne ngarkese se punedhensit , detyra e e vleresimit te reziqeve te natyres elektrike te lidhura me prezencen e impianteve dhe aparaturave elektrike, duke mare ne konsiderate tre aspekte kryesore:

  • Gjendja dhe karakteristikat specifike te punes duke konsideruare cdo nderhyrje
  • Rreziqet elektrike prezente ne vendin e punes
  • Te gjitha gjendjet te ushtruara ne impiantet dhe makinerite elektrike

Eshte e qarte diferenca per sa i perket rrezikut midis punetorve qe “kerkojne” thjesht impiantin dhe aparaturat elektrike ne krahasim me ata punetore ( ne per gjithsi te indetifikuare si “ punonjes te punimeve elektrike”) qe duke kryere p.sh operazione te mirembajtjes te impianteve , pra “punime elektrike” ( sic jane te percaktuara nga standarti i CEI 11-27 te 2014): ne rastin e pare, siguria thelbesore “e brendshme” e impianteve dhe pajisjeve ne perputhje me ligjin garanton nje punonjes qe eshte i informuar sic duhet mbi konceptet baze te rrezikut elektrik, ndersa ne rastin e dyte vetem nje percaktim i sakte i nderhyrjes se punetorve tre punimve elektrike , lidhur me edukimin dhe trajnimin specifik mbi rrezikun elektrik, si dhe furnizimin dhe perdorimin e P.P.E. i pershtatshem, lejon te garantoje arritjen e niveleve te “pranueshme” te sigurise

Per te bere verifikimin e rreziqeve elektrik per punetoret “ punetoret e punimeve elektrike” dhe per shkallen e matjes se sigurise , punedhensi, duhet t’i riferohet te dhenave perezente ne standartet CEI 11-27 (IV edizioni i 2014) e CEI 50110-1 (EDIZIONI i III i 2014)

Ne merite te punonjesve elektrik eshte e nevojshme te nenvizohet qe neni. 82 percakton qe, nen tension jane mbi te gjitha te ndaluara , vec kesaj, te nevojshem per arsye tekniko-organizativ, te lejushem ne impiantet elektrike me tension te siguruare, ose mbi impiante te kategorise 0 e 1, sepse punonjesi “punonjesi i punimeve elektrike” te jete i formuare dhe trajnuare te operojne duke respektuare kerkesat e standarteve CEI 11-27 e punedhenesi ka atribuar zyrtarisht pershtatshmerine per te kryer aktivitete specifike te kryera ne te vertete nga punetori (duke nenkuptuar me kete se pershtatshmeria nuk mund te jete e pergjithshme, d.m.th. per ndonje pune elektrike), dhe ne perputhje me procedurat e punes te parashikuara nga aktualli standardet teknike (CEI 11-27: 2014 dhe CEI EN 50110-1: 2014).

NA KONTAKTONI