DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR rreziku specifik i formimit te atmosferes eksplozive

Percaktohet “atmosfere ekspolozive” nje perzjerje me ajrin, ne kondicione atmosferike, te supstancave te ndezshme ne gjendje te gazte, avull, leng ose pluhur ne te cilin , pas ndezjes, djegia perhapet ne te gjithe perzierjen e padjegur (neni 288, Dekreti Legjislativ 81/08), eshte e mjaftushme qe ne nje aktivitet te jene perezent , gjate gjendjes neormale te punimeve, ose aksidentalisht, supstanze i djegsheme dhe/ose i ndezshem e perzjershme me ajrin ne masat e duhura (perzierje brenda rrezes se eksploziveve) per te percaktuar pranine e mundshme te atmosferave shperthyese.

Bazure ne nenin 289, per te parandaluare shperthimin punedhensi ka per detyre te adoptoje , ne baze te vleresimit te rreziqeve , qe do t’i duhet te konsideroje klasifikimin te ambjenteve me rrezik te shperthimit , matjet teknike dhe organizative te mara ne baze te natyres se aktivitetit te zhvilluare.

cdo aktivitet qe nuk perben rrezik te formimit te ambienteve atmosferike shperthyese, ai duhet:

  • evitimin e ndezjes se atmosferave shperthyese
  • zbut efektet e demshme te nje shperthimi

Ne permbushjen e detyrimeve te percaktuara nga neni. 290, punedhenesi duhet te pergatise dhe te mbaje te perditesuar nje “dokument per mbrojtjen nga shperthimet” (neni 294 i Dekretit Legjislativ 81/08), i cili specifikon ne veçanti:

  1. qe rreziqet e shperthimit jane identifikuare dhe vleresuare
  2. qe jane mare mjete te nevojshme per te rifreskuare objektivat te Titullit XI te Dekretit Legjislativ 81/08;
  3. cilat kane qene vendet e klasifikuara ne zonat prezente ne Bashkengjitjen XLIX;
  4. cilat jane vendet ne te cilat aplikohen pershkrimet minimale te perfshira ne bashkengjitjen L;
  5. qe vendet dhe mjetet e punes , perfshire dispositivat e alearmit , jane koncepte , te zena dhe te mbajtura ne efikasitet duke mbajtur ne debit sigurine;
  6. qe ne senset e titullit te III te Dekretit Legjislativ 81/08, jane miratuar masat paraprake per perdorimin e sigurt te pajisjeve te punes.

Dokumenti i mbrojtjes nga shperthimi” eshte ne fakt nje pjese integrale e dokumentit te vleresimit te rrezikut ne perputhje me nenin. 17 del D.Lgs. 81/08

NA KONTAKTONI