Certefikimi i vullnetshem

CERTEFIKIMI SOA

Certefikimi SOA eshte nje certefikate e detyrushme ( e leshuare nga organizata te certefikimeve te autorizuara) qe provon kapacitetin ekonomik e teknik te nje kompanie te kualifikohet per ekzekutimin e prokurimit publik te puneve te importit me te madh se 150000,00 € dhe confirmon gjithashtu qe subjekti i certefikuare te jete ne posedim i te gjitha kerkesave te nevojshme ne kontraktaksionin publik

Nga dita e mare e certefikates SOA vlen per 5 vjet (para konfirmimit te vlefshmerise ne vitin e trete) e leshohet , nga organe SOA te autorizuare, ne perfundim te nje vleresimi te thelluare te kerkesave te kerkuara nga ligji, te verifikushme ne 10 vjecarin e fundit ne ushtrimin e aktivitetit te kompanise se interesuare;ne vecanti , meren ne konsiderate punimet e kryera ne 10 vjecarin e fundit dhe 5 dokumentat me te mire te reditit nder nder dhjete te fundit te miratuara dhe te depozituara

SOA eshte nje certefikate qe kualifikon kompanite ne pjesemarjen ne prokurimet publike ne kategori te operave dhe klasifikimin e importeve , te dyja te matura ne baze te kapacitetit e te eksperjences qe kompania ka demopstruare ne organizmin e certefikimeve.

Ne vecanti , kategorite e operimit jane 52:

 • 13 rishikojne opra te kategorise se pergjithshme
 • 39 rishikojne opra te specializuara

Klasifikimet e importeve jane 10:

 • I der ne € 258.000
 • II der ne € 516.000
 • III der ne € 1.033.000
 • III bis der ne € 1.500.000
 • IV der ne € 2.582.000
 • IV bis der ne € 3.500.000
 • V der ne € 5.165.000
 • VI der ne € 10.329.000
 • VII der ne € 15.494.000
 • VIII mbi € 15.494.000

Çdo renditje i mundeson kompanise qe zoteron certifikimin SOA te konkurroje per kontrata me shuma te barabarta me renditjen e rritur me nje te pesten.

Per te marre Certifikimin SOA ne renditje te shumave me te larta se II (mbi 516,000.00 euro) eshte e detyrueshme te keni nje Sistem Cilesie te kompanise, i cili eshte i certifikuar sipas standardit aktual (UNI EN ISO 9001).

Sipas legjislacionit aktual, organeve te certifikimit SOA u kerkohet te verifikojne vlefshmerine, vertetesine, korrektesine dhe permbajtjen e te gjitha dokumenteve qe kompania perdor per qellimin e demonstrimit te kerkesave te dobishme per kualifikimin e saj; ky proces verifikimi kerkon qe SOA te kerkoje sistemet e informacionit, bazat e te dhenave, organet qe kane leshuar deklarata ose certifikata.

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per te marre Certifikimin SOA, me kontroll paraprak te kerkesave dhe asistences gjate Auditimit te Certifikimit nga Organizmi i Çertifikimit SOA.

NA KONTAKTONI