Vendi i ndefrtimit ne kapitullin IV

Bordi redaktures POS

POS (plani operativ i sigureses) eshte nje dekument i detyrushem qe te gjitha kompanite duhet te artojne me pare se te nisin aktivitetin operativ ne nje kantjer i perkohdhem apo per kohe te gjate.

Hartohet nga punedhensi i kompanise ekzistuse, ne referim te cdo kantjeri te interesuare, dhe trajton argumentet e meposhtme:

 • Valutimin e rreziqeve ne te cilen jane nenshtruare punetoret e kompanise
 • • Matjet e duhura qe duhen adoptuare per parandalimit dhe mbrojtjen, per te eleminuare ose mare ne nen kontroll maksimal reziqet dhe ne fund organizimin e sigurise ne kompani (punime, makineri, paisje).

Permbajtja minimal e POS jane:

 • te dhenat indetifikuese te kompanise
 • zanatet specifike te zhvilluare ne kantjer nga secila figure
 • • pershkrimi i aktivitetit ne kompani
 • menyra e organizimit dhe turnet e punes
 • lista e cdo skele dhe te tjera opera te parashikuara shume te rendesishme
 • lista e makinave dhe impjanteve te perdorura ne kompani
 • lista e supstancave dhe perzjerseve te demshme te perdorura ne kantjer me skedat perkatese te sigurise
 • pergjigjia e raportit te valutimit te zhurmave
 • individualizmi i masave parandaluese dhe mbrojtese
 • procedurat komplementarwe dhe te detajuara te reziqeve te PSC-s kur eshte e parashakuare
 • lista e DPI-ve te vena ne dispozicion punetoreve
 • • dekumentat ne merite te informazionit e te formimit te punetorve qe kryejne pune ne kantjer

ALL POS

Per te lehtesuare klientet tane dhe per te qene gjithmon te disponushem, per ke eshte i autorizuare , dekumentat qe kompletojne POS, kemi ideuare ALL POS-in.

ALL POS eshte nje POS i zakonshem por i paisur me QR CODE interaktiv i hapshem vetem nga kush eshte i autorizuare (punedhensi dhe pergjegjesi). Ne kte menyre hyn ne dekumentazionin e punetorve te autorizuare , ne limitimet e caktuara ose pershkrim i punetorve te besuare, dorezimi i DPI dhe paisjet e kualifikime te vecanta.

ALL POS tutelon punedhensin, duke i dhene Pergjegjesit instrumentat e nevojshme per te zhvilluare rolet e tyre ne vedijdhmeri te plote dhe duke i bere pergjegjes.

Mjafton “nuk e doja” qe cojne ne te lenduare qe prek dhe punedhensin!

Pergjegjesi i informuar e i pa informuare , me te gjitha informazionet per te zhvilluare rolin e tyre , Pergjegjesi eshte i ngarkuare penalisht.

NA KONTAKTONI PËR KËSHILLA

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

SANKSIONET

Punedhensi munde te bjere ne sanksionet e me tejshme (D.Lgs.81/08).
Te gjitha perfitimet jane per tu ritur per 9,60 % ne lidhe me ate qe parashikon ligji 99/2013.

Hetimi i lene pas dore i POS ne prezence te rreziqeve te vecanta ( si nga Alegimi XI):nderprerje i punimeve nga 4 ne 8 muaj ose gjobe nga 2000 ne 8000€.
Plan operativ jo i perputhshem me kerkesat: Gjobe nga 2000 ne 4000€.

NA KONTAKTONI