SISTEMI I PARANDALIMIT DHE MBROJTJES

PAISJET E MBROJTJES INDIVIDUALE: DPI 1°, 2° ,3° KATEGORI

Regullat e (BE) 2016/425 percakton paisjet e mbrojtjes individuale si paisje te projektuara e te prodhuara per tu veshur ose mbajtur nga nje person per t’u mbrojtur nga nje ose me shume rreziqe per shendetin e tij ose oer sigurine.

DPI-tr ndahen ne tre kategori:

1° Kategoria qe permban vetem rreziqet minimale per punedhensin:

 • Lendime mekanike siperfaqesore
 • Kontakti me produktet e pastrimit pak agresiv ose kontakti i gjate me ujin
 • Kontakti me siperfaqet e nxehta qe nuk superojne 50°C
 • Lendime okulare te ardhura nga ekspozimi i shumte ne driten e djellit ( te ndryshme nga lendimet ng djegja e djellit)
 • Kushtet atmosferike te natyres jo ekstreme

Ndër këto pajisje mbrojtëse janë: mbrojtëset e syve, mbrojtëset e kokës, veshjet mbrojtëse, mbrojtëset e këmbëve dhe këmbëve me funksion kundër rrëshqitjes, mbrojtëse për duar dhe krahë.

Kategoria e 2°-perfshin rreziqet (mesatar) qe nuk hyne as ne kategorine e 1° dhe as ne te 2°

Nder to jane :mbrojtesit e vesheve ,mbrojtesit e syve , mbrojtesit e trupit, mbrojtesit total ose parcial i fytyres, veshje mbrojtse ,mbrojtes per kembet dhe te shputave te kembve me funksin anti-reshqites, mbrojtes per duarte dhe krahet, paisjet te destinuare ne parandalimin e mbytjeve, paisje per mbrojtje kundra rreziqeve mekanike,veshje me shikueshmeri te larte.

Kategoria III – përfshin rreziqe që mund të shkaktojnë pasoja shumë të rënda për punëtorin, si vdekja ose dëmtimi i pakthyeshëm i shëndetit, në lidhje me:

 • substanca apo perzjerje te rrezikshme
 • atmosfere ne mungese te oksigjenit
 • agjente biologjik te demshem
 • radiazion jonizimi
 • ambjente me temperature te larte me efekte te krahasushem me ate qe shkakton nje temperature prej te pakten 100°c
 • ambjent me temperature te ulet qe ka efekt te krahasushem me ate prej -50° C ose me te ulta
 • renie nga lartesite
 • goditje elektrike dhe punime nen tension
 • mbytje
 • plage te mara nga nje plumb ose nga thika
 • zhurma te demshme
 • plagë me plumb ose thikë
 • zhurma e dëmshme

Nder to jane : mbrojtes sysh, paisje per mbrojtjen e kokes,paisje per mbrojtjen e te gjithe ose te pjesshme te fytyres,veshje mbrijtese,paisje per mbrojtjen e rrugeve te frymemarjes,paisje per mbrojtjen e kembve dhe shputave te kembes, paisje per mbrojtjen e duarve dhe kraheve, paisje per mbrojtjen e renjes nga lartesite.

Sistemi i antirenies eshte nje mrojtes e cila mbron jeten e punonjesve nga nje renie prej se larti. Kto sisteme jane te perbere nga elemente specifike qe lejojne zhvillimin ne siguri te punimeve ne cati te cdo natyre,te pjeret ose te sheshta, qofshin ato te bera prej druri apo prej materjali tjeter. Duhet gjithashtu te respektojne linjat e normatives UNI EN 363:2008. Kjo normative individualizon situata te ndryshme te punimeve qe mund te jene te kryera mbi mbulimin dhe per secilen leshon nje paisje te caktuare te lidhjes.

Per tu hedhur ne treg , cdo DPI duhet te kete te shenuare numrin e imatrikulimit te pajtueshmerise me CE qe nuk certefikon pajtueshmerine me te ashtquajturen normat qe percaktojne karakteristikat.

Duhet gjithashtu te jene te kualiduare cdo vit.

Sicurezza Formazione ka kualifikuare disa DPI te kategorise se 3°:per me shume informazion, kloko ktu!

Zbulo gjithashtu ofertat tona formuese:

PER KURSET TONA TE ZHVILLUARA NE KLASE NE QENDREN TONE, KLIKO KTU.

KURSET ONLINE:

KURSE TE RIFRESKIMIT TE DPI TE PUNETORVE PREZENT NE 1°DHE 2° KATEGORI

KURSE TE ORGANIZUARE NGA KOMPANIA JOTE:

-Formimin e punetorve ne lartesi e ne perdorimin e DPI te kategorise se 3°

Rifreskimin e DPI te puntorve qe zhvillojne punime ne lartesi dhe perdorimi i DPI i kategorise se 3°

NA KONTAKTONI