Kerkimi e selektimi i personelit

Servisi i kerkimit dhe seleksionimi i personelit

Kerkimi dhe seleksionimi i personelit , eshte nje nga serviset me epik i ONE4.

Kombinimki i ekspertizes, njohurive , kapaciteti per te identifikuare karakteristikat kyc te cdo figure te kerkuare, vecanerisht ne profilin e komercialistit,dhe rekurtimiper zbulimin e talenteve , instrumenti per analizimin e fuqise produktive te ONE4 , ne gjendje te indetifikoje profilin karakteristik dhe stilin komunikues dhe relazionin e kandidatve , ekspertet e kerkimit dhe seleksionimit te personelit te One4 udheheqin klientet e tyre duke modeluare dy oferta specifike.

One4 operon ne kerkimin dhe ne seleksionimin e figurave te ndryshme , duke perdorur metoda te ndryshme te kerkimit ne baze te nevojave te klientit:kerkimi ne baze te te dhenave te profilit te kerkuare,kerkimi dhe selektimi ne publikimet e shperndarjeve te ndryshme ne portalet e njoftimeve te punes, te paret nder Mster HIre, software te zhvilluara ng avete ONE4.

Nder serviset e kerkimit dhe seleksionimit te personelit hyne:

Seleksionimi Baze: E dedikuare per seleksionimin e profileve te thjeshte, per urgjencat ne prokurimin e kandidateve dhe per figurat me kontrate te skadushme, rishikon ekspertet e kerkimit dhe seleksionimit te personelit te ONE4 te zene ne kerkimin per curriculum vitae te profilizuare. Ne keto kushte kompania kliente kujdeset vete ne ndjekjen dhe zhvillimin e intervistave te seleksionimit.

Seleksioni plus: Eshte nje kerkim komplet, ,e sjelle nga ekspertet e kerkimit dhe seleksionimit te èpersonelit ONE4, te cilat, duke perdorur te gjitha rjetet dhe instrumentat qe kane ne dispozicion , ju prezantojne nje liste te perzgjedhur te kandidatve kompanise kliente , kujdeset per intervistat e seleksionimit dhe krijojne nje plan pune per te lehtesuare futjen e personelit ne ekip dhe ti ofroje kompanise kliente udhezimet per ta bere produktive ne menyre te menjehershme.

NA KONTAKTONI