ZHVILLIMI TREGTAR DHE BIZNES

Krijimi i rrjetit te shitjeve

Si te ndertoni nje rrjet efektiv shitjesh

ONE4 oper prej vitesh me rjetet komerciale te aziendave kliente dhe kjo i ka mundesuar asaj te fitoje njohuri ne krijimin e nje rrjeti te strukturuar dhe performues shitjesh

Krijimi i nje rjeti shitjesh efikas parashikon ekzistencen e nje drejtori Komercial ne aziende ( qe ne qofte se nk jane prezent duhet te seleksionohen) dhe nga studioja i nje strategjie per te hapur kanale te reja shitjesh.

tema e ONE4 nuk punon si nje profesionist i vetem por trajton cdo projekt si nje ekip solidal e i strukturuare ne grade qe te ofroje , nepermjet kopetencave te vecanta , nje servis :personalizues , konkret, efikas e i orjentuare drejt rezultatit. ONE4 ka zhvilluare dy servis te dobishme ne krijimin e nje rjeti shitjes solidale:

  • Nepermjet nje analizim te tregut te ri kerkohen potencialet partnere me te cilat behet nje bashkepunim dhe te perdoren linja tashme ne aktivitet .
  • Nepermjet servisit te kerkimit dhe seleksionimit te personelit per krijimin e rjetit te shitjeve zgjidhen drejtori komercial dhe disa shites te rinj.

Detajet

analiza e zhvillimit te biznesit

Instrumenti per te kuptuare tregun ne te cilin do te operohet dhe kush jane fuqite tona ndaj klientit .

Instrumenti per te kuptuare tregun ne te cilin do te operohet dhe kush jane fuqite tona ndaj klientit .

Analizimi i tregut me pare se te behet nje plan per zhvillimin komercialo eshte parimore per cdo azaiende qe do te fitoje fuqite te tregut ne te cilin operohet , ose cilat jane konkurentet e tregut ne te cilin deshirohet te depertohet .
Eshte hapi i pare per t’u bere per nje zhvillim korekt te aktivitetit te tyre.

Per nje aziende qe do te rise biznesin e vet dhe ta rite ne menyre strukturale eshte ne fakt e rendesishme , te hidhen hapat korekt dhe jo te nxituara.

Analiza e fuqise komerciale ONE4 ofron mundesine pasjen e nje panoramike te tregut te

QASJA JONE

Njohurite e dinamikes komercisle dhe eksperienca e fituare ne krijimin dhe menaxhimin te rjetit shites kane leje nga ONE4 te zhvillojne strategji komerciale ne gjendje te hyje ne tregun e referuare me efikasitet, duke dtrukturuare me nje here nje plan me aksione ne gjendje qe ta beje operative dhe perfaqesues te shitrsve ne kohe te shkurter.
Kjo eshte e mundur nese njihet tregu ne cilin do te operohet , kush jane lojrat kryesore dhe kush jane fuqite e klientit.

Per te arritur keto objektiva ONE4, ofron nje analize te fuqise komerciale i bazuare ne studimin te te dhenave te mara fal perdorimit te nje platforme qe lejon analizimin dhe nxjer te dhena anagrafike te lendve te reja dhe financim ete shendetshme ne fund te planifikimit te aksioneve te telemarketingut , pasjen e skedave aziendale me te dhena te profilizuara me shtimin e te dhenave te mara nga rjetet sociale e web-et e te dhenat Cerved mbi sa i shendetshem eshte , analizimin dhe mapare teritorin dhe konkurimin

Kerkimi dhe perzgjedhja e figurave tregtare

Kerkime dhe seleksionimi komercial per per strukturimin e nje linje shitse.

Kerkimi dhe perzgjedhja e shitesve dhe agjenteve tregtare eshte nje nga produktet kryesore te ONE4. Pervoja shumevjeçare me kompani nga sektore te ndryshem, ne te gjithe territorin kombetar, na kane mundesuar te kuptojme nevojat e klienteve te ndryshem. Sigurimet, Automobilistikë, Ho.Re.Ca, GDO dhe TLC jane tregjet kryesore per te cilat ne kerkojme rregullisht agjente dhe shites.

Qasja e konsulences, njohurite e thella te teknikave te shitjeve dhe aftesia per te njohur qendrimet dhe stilet e profileve te ndryshme te analizuara jane avantazhet e vendosura nga Specialistet e ONE4 per HR ne krijimin e rrjeteve tregtare konkurruese dhe performuese.

Ekipi ONE4 nuk punon si nje profesionist i vetem, por trajton çdo projekt me forcen e nje grupi solid dhe te strukturuar, i afte per te ofruar, nepermjet aftesive te individeve, nje sherbim: te personalizuar, konkret, efektiv dhe te orientuar drejt qellimit.

Per krijimin e rrjeteve te shitjes ONE4 ofron dy zgjidhje:

  • Kerkimi dhe perzgjedhja e shitesve dhe agjenteve tregtare
  • Kerkimi dhe perzgjedhja e nje drejtori shitjesh dhe te gjithe forces se shitjeve

Perveç sherbimit te krijimit te rrjetit te shitjeve, njohurite tona na mundesojne te mbeshtesim kompanite tona kliente edhe per menaxhimin e rrjetit.

NA KONTAKTONI