Format e Financimit

Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese piemontesi

PARAQITJA

Akti IV.4b.2.1 i POR FESR 2014-2020 i Rajonit te Piemontes parashikon e koncesioneve te ndermarjeve per investim per permiresimin e efikasitetit energjitik, edhe nepermjet perdorimit te energjise te ardhura nga fonde te rinovushme.

Janë të pranueshëm:

1.nderhyrjet e efiçiences se energjise (centralet e kogjenerimit me efiçence te larte, nderhyrjet per rritjen e efiçences energjetike te proceseve te prodhimit dhe ndertesave, zevendesimi ne kohe i sistemeve dhe komponenteve me eficence te ulet me me efikas, instalimi i linjave te reja te prodhimit per efikasitet te larte).

2.Shendeti i eficencës së suksesit (centralet e kogjenerimit me efiçencë të lartëencës, cilësinë e lartë të energjisë elektrike të procesit të prodhimit dhe ndërtimit, zëvendësimi i sistemit të kërtesave, zëvendësimi i sistemit efikasitet të lartë).

Mbështetja ka të bëjë me një financim të kombinuar me një grant të pakthyeshëm.

Shpallja është e hapur dhe disponueshmëria e bankës së përzgjedhur për të bashkëfinancuar investimin është kusht i domosdoshëm për paraqitjen e aplikimit.

Subjektet perfituese

Ndermarrjet mikro, te vogla dhe te mesme (MPMI) dhe ndermarrjet e medha (GI) selite ose njesia vendore ku do te kryhen nderhyrjet jane te vendosura dhe funksionale ne Piemonte dhe jane aktive dhe produktive, mund te aplikojne per objektet e permendura ne kete Thirrje. Kodi kryesor ATECO i sitit qe merr nderhyrjen duhet te perfshihet midis atyre te listuara ne Aneksin 1 te Thirrjes.

Pavaresisht nga rregulli i pergjithshem, kodi primar i pranueshem ATECO mund te aktivizohet gjithashtu ne fund te nderhyrjes ne rast se investimi synon fillimin e nje aktiviteti te ri primar ne vendin e destinacionit te investimit.

Ndermarja nuk duhet te gjendet nhe gjendjen e falimentimit , ne likujdimin e detyruare administrativ , perberjen me perberjen me kreditoret ose procedure tjeter te rregulluar te falimentimit nga 267/1942 ose nga ligje te thjeshta (p.sh. Dekreti Legjislativ ne administrimin straordinar te ndermarjeve te mdha ne krize), nk duhet te jene te interesuare nga procedura per kombinimin e krizave nga mbi borxhet (L. 3/2012) . gjithashtu nuk duhet te jete asnje procediment ne vazhdim i riferuare pershkrimit te njeres nga situatat e pershkruara me siper Ndermarja nuk duhet , gjithashtu te gjendet ne likujdim te vullnetshem , shperberja, perfundimi, pasiviteti i ndermarjes ne fakt ose me ligj. Ndermarja duhet te respektoje dispozitat e aneksit 3, pra pra te jete ne posedimin e kushteve eknomiko- financiare dhe patrimoniale, si edhe te kete prospektiva ne zhvillim dhe vazhdueshmeri te kompanise . Gjithashtu kompania duhet te jete ne rregulla ne lidhje me detyrimet e percaktuara nga normativa e rregullave per kontributet e sigurimet shoqerore e te mirqenies.

PROJEKTE DHE NDERHYRJET E LEJUARA

Jane te lejueshme nderhyrjet e meposhtme:

Linja 1 – nderhyrje per efikasitetin energjitik

a) Instalimi i impianteve te kogjenerimit ne rendiment te larte si ne bashkengjitjen 2 nga direktiva 2012/27/UE , te kualifikuare KAR nga ana e GSE;

b) Nderhyrje me perfundim rritjen e efikasitetit energjitik ne procesin e produktivitetit, e drejtuare te reduktoje incidencen energjetike ne produktin final, te tille qe te percaktojne nje fitim sinjifikativ vjetor energjitik primar;

c) Zvendesimi i sistemeve e komponenteve me efikasitet te ulet me te tjere te cilet kane efikasitet te larte ;

d) Nderyrje me perfundim rritjen e efikasitetit energjetik te ndertesave ;

e) Instalimi i linjave te reja te prodhimit (teknologji te reja energjetike) me efikasitet te larte.

Linja 2 – nderhyrje per instalimin e impianteve me burime te rrinovueshme

Instalimi i impianteve me burime te rrinovueshme , o me pjese te rinovueshme , ne te cilat energjia e prodhuare e rinovueshme te jete plotesisht e destinuare per autokonsumim .

Te gjitha nderhyrjet e bera duhet te plotesojne kushtet e meposhtme:

  • mund te perfshijne me shume unitete lokale te se njejtes ndermarje me kusht qe te jene te lokalizuara ne Piemonte;
  • ne momentin e perezantimit te kerkeses nuk duhet te jene te detyrueshme per subjektet kerkues (p.sh pershkrime te rjedhura nga ligje ne lenden e ambjentit, nga parashikime i autorizimit, etj…) dhe nuk duhet te rishikojne nderhyrjet e nevojshme per te qene ne perputhje me standardet e Bashkimit te miratuara tashme, edhe nese nuk jane ende ne fuqi;
  • • nuk duhet te rishikojne linja te ngrohjes qenderore;
  • nuk duhet te rishikoje aktivitete te lidhura me eksportimin drejt vendeve te treta ose shteteve member, vlen te thuhet qe ndihmat nuk duhet te jene te lidhura direkt me mallrat e eksportuare, ne ndertimin dhe menaxhimin e nje linje shperndarjes ose nga te tjera shpenzime te lidhura me shpenzimet korente te eksportimit.

Shpenzimet e pranueshme

Shpenzimet e meposhtme jane pranuare per subvencionim:

a) furnizimin e komponentëve të nevojshëm për modifikimin e proceseve ose ndërtimin e impianteve ose zarfeve të ndërtesave me efikasitet të lartë;

b) instalimi dhe instalimi i sistemeve dhe komponentëve të zarfeve të ndërtesave dhe sistemeve të magazinimit;

c) punime murature për përdorim ekskluziv të impianteve/makinerive subjekt financimi; në rastin e linjës 1.a), punimet e muraturës nuk duhet të kalojnë kufirin prej 20% të kostos totale; ndërhyrjet e referuara në rreshtin 1.c) janë të rezervuara;

d) si per sistemet ashtu edhe per zarfet e ndertesave: kostot teknike per projektimin (nese jane shkaktuar pas dates së paraqitjes së aplikimit), menaxhimi i ndërtimit, testimi (p.sh. lëshimi i certifikatës së performancës energjetike të ndërtesës, certifikimi i sistemeve, etj.) ). Shpenzimet teknike lejohen brenda kufirit prej 10% të totalit të shpenzimeve të futura në aplikacion dhe në çdo rast për një shumë jo më të madhe se 50,000.00 €.

Per PMI per jo konsum energjetik jane te pranueshme investime minimale te barabarta me 50.000€ dhe 3.000.000,00 , pa paragjykuar respektimin e kufijve dhe intensiteteve të ndihmës të identifikuara nga legjislacioni i aplikuar për ndihmën shtetërore.

Për NVM-të dhe IM-të me energji intensive, investimet e një shume minimale prej 100,000.00 € dhe një maksimum prej 5,000,000.00 € janë të pranueshme, në varësi të respektimit të kufijve dhe intensiteteve të ndihmës të identifikuara nga legjislacioni i aplikuar për ndihmën shtetërore.

LEHTESIMET

Perfitimet mund te mbuloje der ne 100% te kostove konsiderohen te pranueshme nga investimi dhe rezulton keshtu e ndare:

  • finanzim te barabarte te pakten me 80% te vleres te projektit ne tema te kostove te pranueshme, te diburesuara per 75% me fondet rajonale me teksim zero e per kuoten e mbetur ( e barabarte me te oakten 25% ) nga fonde bankare;
  • kontribut me fond te humbur , der ne nje maksimum te 20% te vleres se projektit ne terma te kostove te pranueshme, me limitin e 500.000,00 ne rast te nderhyrjeve te propozuara nga G.I e P.M.I energjetike e 300.000,00€ per tipologjite e mbetura te ndermarjeve.

TERMAT E PREZANTIMIT

Kerkesa e kontributit mund te prezantohet nga 23/03/2020 dhe der ne esaurimin e burimeve.

NA KONTAKTONI