DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR Specifik rezik per zjar

Vlersimi i rreziqeve te zjarit , i rrenjesuare sipas D.M. 10 mars 1998 , bashkengjitja I , perben pjeset perberse te dekumentit te vleresimit te reziqeve (DVR) ne te cilen neni 17 dhe 28 i dekretit lelegjislativ 81 /2008.

D.M-ja e 10 maesit te 1998 jep ,pra si kriteret per vleresimin te vendit te punes , ashtu edhe masat e parandalimit per t’u adoptuare per te rreduktuare rrezikun e nje zjari, o ne rast se zjari eshte i verifikuare gjithsesi , per te limituare demet.

Ky vleresim premton klasifikimin e Kompanive ne baze te rrezikut te zjarit dhe te vleresohen pershtatshmeria e vendeve te punes ne norma, nga ky klasifikim do te rjedhin, vec te tjerash , detyrimet specifike te punedhensitper sa i perket modalitetit i trajnimit kundra zjarit i personelit te tyre.

Per te bere nje vleresim korekt te rreziqeve te renies se zjarit , e per te hartuare nje dokument adeguat , eshte e nevojshme vleresimi:

  • vendet (daljet e sigurise, sinjalitiken vertikale e/o orizontale),
  • punetoret dhe formimin e tyre,
  • punimet e kryera,
  • mjetet e shuarjes se zjarit,
  • operazionet e mundshme te mirembajtjes te zhvilluara nga pale te treta (DPI)

NA KONTAKTONI