Certefikimi i vullnetshem

ISO 9001 KUALITETI

Perfaqeson standartin me te populluare te ISO, e pershkruan bashkesine e strukturave te organizimit , te procedurave, te proceseve e te burimeve te nevojshme ne zbatimin e menaxhimit te kualitetit ne nje kompani.

Certefikimi ISO 9001 eshte garancia e permiresimit te vazhdueshem ne kohe i liveleve te eficenzes organiztive e te kualitetit te produktit /servisit te nje organizimi, ne perfundim per te evidentuare gabime, monitorimin e proceseve e t’i pergjigjet ne menyre efikase nevojave te klienteve.

Eshte e bazuare ne 8 parimet e menaxhimit per kualitetin (te gjitha te domosdoshme per ecurine e mire te kompanise ).

 • Fokusi ndaj klientit
 • Udheheqja
 • Perfshirja e personelit
 • Qasja e procesit
 • Qasja sistematike ne menaxhim
 • Permiresimi i vazhdueshem
 • Zgjedhje te bazuara mbi te dhena te faktuara
 • Raporte me perfitime reciproke me furnizusit

Kush jane perfitimet kryesore?

 • Demostron perkushtimin e kompanise ne drejtim te kualitetit dhe kenaqesise se klientve
 • Sigurohet qe produktet dhe serviset te ofruara nga kompania te plotesojne nevojat e klijentve
  dhe ne perpyuethshmeri me rregulloren e normatives
 • Mundeson matjen e progresit te kompanise ne drejtim
  te permiresimit te vazhdueshem te rendimentit te saj
 • Ndihmon ne permiresimin e rezultateve te kompanise ne terma organizative

Kerkon nje parashikim per te mare konsultimin e nevojshme per krijimin e sistemit tuaj te menaxhimit te kualitetit te kompanise ne baze te ISO 9001:2015 dhe asistences pergjate auditimit te certefikimit te leshuara nga membra te akredituare.

NA KONTAKTONI