Certefikimi i vullnetshem

Certefikata PEFC

Certefikata PEFC eshte nje sistem transparent i vleresimit te qendrueshmerise s menaxhimit te pylltarise e kombinuare me nje sistem te gjurmurshmerise se drurit dhe letres, nga prerja e pemeve der ne produkti i perfunduare.

Perse certefikohen pyjet?

Certifikimi i pyjtarise eshte lindur per rruajtjen te pyjeve tropikale dhe per promovimin e drurit lokal nerse prihet ne pyje te menaxhuare korektesisht.

Certefikimi i pyjeve jep garanci qe produktet e drurit dhe letres te cilat blijen te vine nga fonde te ligjshem dhe te qendrueshem.

Kush e suporton PEFC-ne?

PEFC-ja eshte e suportuare nga organizatore ambjentalist, sindikata , membera publik, pronare dhe menaxhere te pyjtarise, profesionist, akademik, shites se drurit, e nga prodhues e shites se kartes dhe produktet e drurit.

Cfare ben PEFC-ja?

PEFC-ja eshte garancia jote qe lenda e pare e drurit per letren dhe per produktet e drurit vjen nga pyjet te menaxhuara ne menyre te pergjegjshme.

Pyjet e certefikuara jane te kontrolluara rregullisht nga ispektore te pavarura.

Parimet e me poshtme jane pjese perberse te menaxhimit te pyjeve PEFC.

PEFC-ja:

 • ruan pyjet si vendbanimi per kafshet e pemet.
 • Ka funksion mbrojtes te pyjtarise ndaj ujit, terreni dhe klima
 • Tutelon shume llojshmerine te ekosistemit pyjor
 • Verifikon origjinen e lendes se pare druror
 • Parashikon prerjen e pemve duke respektuare ritmin natyral te ritjes se pyjeve
 • Parashikon qe siperfaqet subjekt te prerjes behet ripyjimi ose mundesisht te rigjenerohen dhe te rinovuara natyrshem
 • Tutelimi i te drejtave dhe shendetin e punetorve
 • Favorizon zinxhiret e shkurter te furnizimit
 • Garanton te drejtat e popullimit atokton e te pronarve pyjore

Perse te zgjedhesh produkte te certefikuara PEFC?

PEFC eshte sistemi kryesor dhe me i perhapur i certefikuare i menaxhimit te pyjeve te qendrueshem ne bote.

Te blesh produkte me marken e PEFC mund:

 • te japesh nje kontribut real ne menaxhimin e pyjtarise se qendrueshme ne bote
 • te ndihmoje ne projektimin e pyjeve per gjenerimin aktual dhe te se ardhmes
 • te ndihmoje ne promovimin e nje furnizimi te pergjegjshem te drurit
 • te ndihmoje luften me prerjet ilegale

NA KONTAKTONI