Format e Financimit

FONDO PROFESSIONI

Fondoprofessioni mbeshtet financiarisht zhvillimin e profesionalizmit te punonjesve te Firmave Profesionale dhe kompanive te lidhura me to. Fondi ve ne dispozicion te anetareve te tij, nepermjet metodave dhe mjeteve te ndryshme, burimet ekonomike per realizimin e planeve te trajnimit me nje shoqeri, shume shoqeri dhe katalog.

Sektori i references se Fondit eshte ai i Studimeve Profesionale ku nder te tjera perfshihen: Agronome, Agroteknike, Arkitekte, Juriste, Kontabiliste dhe Eksperte Kontabel, Konsulentet e Punes, Stomatologe, Gjeologe, Gjeodete, Inxhiniere, Mjeke te Pergjithshem, Pediater, Notere. , Eksperte Industriale, Psikologe, Auditues, Veteriner.

Kompanite ne sektore te ndryshem nga ai i Studimeve Profesionale mund te bashkohen gjithashtu me Fondoprofessionin dhe te kene akses ne burime per zbatimin e planeve te trajnimit.

FONDO PROFESSIONI nuk vendos kufizime ne temat e trajnimit qe mund te financohen dhe jep kontribute per tema qe variojne nga trajnimi i detyrueshem per sigurine ne vendin e punes deri te trajnimet e larta te menaxhmentit, nga trajnimi baze dhe transversal deri tek trajnimi i specializuar.

Firmat dhe kompanite profesionale midis profesionisteve nuk mund te marrin pjese ne planet e trajnimit per sigurine e detyrueshme, privatesine dhe kunder pastrimit te parave. Per keto çeshtje, palet e interesuara mund te kontaktojne drejtperdrejt Ebipro (Organin e Studimeve Profesionale Dypaleshe).

PROCEDURA E KOHA PER NGRITJEN E FONDEVE

  • Komunikoni me konsulentin tuaj te punes (ose me menaxherin e listes se pagave dhe kontributeve) per t’u abonuar ne Fondin FONDER (kodi FREL) permes Fluksit UNIEMENS.
  • Pas rreth 60 ditesh ne “Sirtarin e Sigurimeve Shoqerore” te INPS, Konsulenti i Punes (ose Menaxheri i Pagave dhe Kontributeve) do te zbuloje pranine e pranimit efektiv te anetaresimit nga INPS.
  • Me marrjen e kopjes se sirtarit te sigurimeve shoqerore, Projekti i Trajnimit i rene dakord nderkohe mund t’i paraqitet Fondit, sipas afateve kohore te percaktuara nga vete Fondi bazuar ne njoftimet aktive.

NA KONTAKTONI