Format e Financimit

FONDO CONOSCENZA

Fondi i Njohurive eshte Fondi Interprofesional Nacional per formimin i mundesuare nga FENAPI CIU.

Fondi promovon dhe financon plane formative te finalizuara me marjen dhe zhvillimin e kopetencave profesionale te punonjesve.

TEMAT E FINACIUARA

• Shendet dhe siguri ne pune

• Shitje dhe marketingù

• Gjuhe te huaja , italishtja per te huaj

• Politikat e mirëqenies së korporatave

• Tutelimi i ambjentit

• Zhvillimi mundesive personale

• Iformatika

• Kontratat

• Kontabiliteti, financat

• Menaxhimi i kompanise e konteksti punesimit

• Kultura e sigurise

• Teknikat dhe teknologjite e prodhimit

Patronazhi i Planeve te formimit do te jete te menaxhuare nga organet te akredituare , ne te cilat kompanite do te kene ne ngarkim te zhvillojne funksionin e subjektit aktual. Do te jete e mundur perezantimi i planit Formues ne cdo moment duke filluare nga 23 Mars 2020 , der ne oren 24:00 te 20 Dhjetor 2020 pra der ne shterimin e burimeve. Sarà possibile presentare i Piani Formativi in qualsiasi momento a partire dal 23 marzo 2020, fino alle ore 24:00 del 20 dicembre 2020 ovvero fino ad esaurimento delle risorse.

PROCEDURA E KOHA PER NGRITJEN E FONDEVE

  • Komunikoni me konsulentin tuaj te punes (ose me menaxherin e listes se pagave dhe kontributeve) per t’u abonuar ne Fondin FONDER (kodi FREL) permes Fluksit UNIEMENS.
  • Pas rreth 60 ditesh ne “Sirtarin e Sigurimeve Shoqerore” te INPS, Konsulenti i Punes (ose Menaxheri i Pagave dhe Kontributeve) do te zbuloje pranine e pranimit efektiv te anetaresimit nga INPS.
  • Me marrjen e kopjes se sirtarit te sigurimeve shoqerore, Projekti i Trajnimit i rene dakord nderkohe mund t’i paraqitet Fondit, sipas afateve kohore te percaktuara nga vete Fondi bazuar ne njoftimet aktive.

NA KONTAKTONI