Format e Financimit

FONDIMPRESA

Ne ndryshim nga fondet e tjere ,FONDIMPRESA ofron mundesine cdo kompanie te kete nje llogari te sajen te Formimit per te perdorur, me ane te rimbursimit te kostove te bera, per formimin e punetorve te tyre. Nuk vendos kufizime thelbesore per temat e trajnimit qe mund te financohen, te cilat rregullohen ne baze te financimit te kerkuar.

Per kompanite eshte esenciale qe “Formimi” te jete e projektuare dhe e realizuare ne baze te nevojave te tyre reale.

KONTRIBUTE SHTESE

Njoftimet me kontribute shtese jane nje instrumet i menduare per te dhene kompanive te mdha dhe mesatare mundesi me te mdha ne perdorimin e llogarise se tyre financiare Burimet e vendosura ne Liogarine e Formimit , ne fakt, jane proporcionale me numerin e punonjesve. Per nje biznes qe ka pak eshte keshtu , me e veshtire te akumuloje shumat e nevojshme per te mbuluare nevojat e saja Formative.

Kompania prezanton planin duke perdorur shumat e disponueshme ne Liogarine e tyre. Fondetbisnes vendos kusurin ( der ne nje limit fiks): nje kontribut shtese qe konkuron ne arritjen e objektivave te formimit ne mase.

Karakteristikat qe diferencojne fondin FONDIMPRESA jane kto:

  • Pasuri e temave formuese te financiuara;
  • Fleksibitet dhe shumellojshmeri formuese te finanziuara;
  • Amplituda e kategorive te punonjesve qe mund te formohen;
  • mundesine e organizimit “zinxhiret formuese” qe zgjerojne disponueshmerine e burimeve
  • Mundesia per te shfrytezuar paradheniet mbi “provizionet” dhe per te perfituar nga kontributet shtese te pakthyeshme (per kompanite me kerkesa te veçanta dhe sipas njoftimeve te leshuara ne menyre te pershtatshme nga FONDIMPRESA)

PROCEDURA E KOHA PER NGRITJEN E FONDEVE

  • Komunikoni me konsulentin tuaj te punes (ose me menaxherin e listes se pagave dhe kontributeve) per t’u abonuar ne Fondin FONDER (kodi FREL) permes Fluksit UNIEMENS.
  • Eshte e mundur , te nisesh kerkesen e regjistrimit ne sistemin iformatik te EONDOIMPRESA , e cila duhet te jete e firmodur dixhitalisht nga kompania . mbas venies se firmes dixhitale mbi dokument , do te dergohet kerkesa dhe FONDOIMPRESA , mbas verifikimeve te bera , do te dergoje kredencialet per hyrjen ne kompani nepermjet PEC.
  • Mbas regjistrimit kompania do te nise te maturoje burimet dhe do te jete e mundur te nise projektin e Planit Formues te Finaciuara

Kerkesa mund te behet der ne 15 Gusht 2020

FORMULARE DHE DOKUMENTE TE SHKARKUARA

NA KONTAKTONI